خاتون ختن on Clubhouse

Updated: Jul 9, 2023
خاتون ختن Clubhouse
537 Followers
1.1k Following
May 21, 2021 Registered
@khatoonkhotan Username

Bio

بی سوادِ متفکر 🧐🤔
شاغلِ بی شغل 🏃🏃🏃
خفته ی بیخواب 🌛🧘🧘🌞
آرامِ بیقرار 🚶🚶🚶🚶

•••••••••••••••••••••••••••••••
فالو == فالوبک

نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه
••••••••••••••••••••••••••••••••

کم گوی و گزیده گوی چون در
تا ز اندک تو جهان شود پر

مرواریدی کز اصل پاک است
آرایش بخش آب و خاک است

گر چه سر سروریت بینم
و آیین سخنوریت بینم

با این که سخن به لطف آب است
کم گفتن هر سخن صواب است

گر باشد صد ستاره در پیش
تعظیم یک آفتاب ازو بیش

گرچه همه کوکبی به تاب است
افروختگی در آفتاب است
____________________________
..


..


.
..
.


.

.
..


.
.


.


.


.


.
.


.


.


...


.

.


.


.

...


.

.

🛸

Invited by: Keramat Najafi Babadi

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
January 29, 2023 537 +2 +0.4%
September 29, 2022 535 +8 +1.6%
August 09, 2022 527 +12 +2.4%
July 03, 2022 515 +9 +1.8%
May 26, 2022 506 +25 +5.2%
April 18, 2022 481 +24 +5.3%
March 11, 2022 457 +31 +7.3%
January 13, 2022 426 +45 +11.9%
December 06, 2021 381 +64 +20.2%
October 28, 2021 317 +3 +1.0%

Charts

Member of