اکس مسلم on Clubhouse

اکس مسلم Clubhouse
3.5k Members
Updated: Mar 28, 2024

Description

بيانيه شوراى “ما از مذهب رويگردانيم” (اكس مسلم) در اسکاندیناوی

ما٬ آتئيستها و كسانى كه از اسلام روى برگردانده ايم پيوستن خود را به كمپين سراسري”ما از مذهب روي گردانده ايم”

در اسکاندیناوی اعلام ميكنيم.

ما اعلام ميكنيم كه هيچكس نبايد تحت عنوان مسلمان طبقه بندى شده و داراى حقوق ويژه فرهنگى و يا توسط رهبران

خودگمارده سازمانها و مجامع اسلامي نمايندگي شوند.

ما كه با اسم و عكس خود پا پيش گذاشته ايم تا اين كمپين را دراسکاندیناوی بر پا كنيم٬ نماينده تعداد بيشمارى

از انسانهايي هستيم كه بدليل مهر ” مرتد ” خوردن٬كه بر اساس قوانين اسلامي مجازات مرگ را در بر دارد٬

قادر نبوده اند در اين كمپين شركت كنند.

ما با اين كار خود تابوى روى گرداندن از اسلام و مسلمان بودن را شكسته و در عين حال از جهان شمول بودن

حقوق و ارزشهاى انسانى٬ از شعور انسانى٬ و از سكولاريزم دفاع مي كنيم.در حاليكه مذهب يا نداشتن مذهب امر

خصوصي انسانهاست٬ مداخلات روزمره و هر چه بيشتر مذهب٬ علي الخصوص مذهب اسلام٬ در زندگي انسانها

در دنياى كنوني٬هر چه بيشتر لزوم وجود كمپين “ما از مذهب روى گردانده ايم” و اعلام مواضع آن را ايجاب ميكند.

ما نماينده اكثريت قريب به اتفاق سكولارها و انسانهاى معترض و مبارز در اروپا و ديگر كشورهاى جهان از جمله ايران هستيم.

در راستاى اهداف شوراى “ما از مذهب روي گردانيم” در آلمان:

١. ما خواستار حقوق جهان شمول و برابر براى همه شهروندان هستيم. ما مخالف نسبيت فرهنگي٬

تحمل اعتقادات ضد انساني٬ تبعيض٬ و تجاوز به حقوق انسانها تحت لواى احترام به مذهب و يا فرهنگ هستيم.

٢. ما خواستار آزادى انتقاد از مذهب هستيم. همچنين خواستار ممنوع كردن محدوديت آزادى بدون قيد و شرط انتقاد

و اظهار نظر در مورد مذهب تحت لواى “حرمت” به مذاهب هستيم.

٣ . ما خواستار آزادى مذهب و همچنين آزادى بي مذهبي و بي خدايي هستيم.

٤. ما خواستار جدايي مذهب از دولت٬ قانون و آموزش و پرورش هستيم.

٥. ما خواستار ممنوعيت مراسم و عادات مذهبي٬ احكام و فعاليتهاى عقب مانده مذهبي كه تماما

در مغايرت با آزادى و حقوق انساني است هستيم.

٦. ما خواستار لغو تمامي مراسم مذهبي و فرهنگي محدود كننده و عقب مانده كه در مغايرت با استقلال

و اراده آزاد زنان است٬ ميباشيم. ما همچنين خواستار لغو هر گونه جدايي بر اساس جنسيت هستيم.

٧. ما خواستار لغو هر گونه دخالتگرى مراجع٬ افراد خانواده و بستگان٬ و يا مراجع قانوني٬

در زندگي خصوصي زنان و مردان و اوامر شخصي٬ احساسي٬ و روابط و تمايلات جنسي آنان هستيم.

٨. ما خواستار حمايت از كودكان در برابر هر گونه تجاوز به حقوقشان و سو استفاده از آنان

توسط مذاهب و مراكز مذهبي هستيم.

٩. ما خواستار ممنوعيت هر گونه حمايت مالي٬ مادى و اخلاقي دولت و مراكز دولتي از مذهب٬ فعاليتهاى

مذهبي٬ و مراكز مذهبي هستيم.

١٠. ما خواستار ممنوعيت هر گونه ارعاب و تهديدهاى مذهبي هستيم.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 28, 2024 3,554 +29 +0.9%
February 07, 2024 3,525 +25 +0.8%
December 24, 2023 3,500 +33 +1.0%
November 11, 2023 3,467 +38 +1.2%
October 12, 2023 3,429 +24 +0.8%
September 12, 2023 3,405 +108 +3.3%
August 14, 2023 3,297 -4 -0.2%
July 12, 2023 3,301 -4 -0.2%
June 19, 2023 3,305 +58 +1.8%
March 18, 2023 3,247 +50 +1.6%
March 03, 2023 3,197 -3 -0.1%
January 23, 2023 3,200 +100 +3.3%
December 20, 2022 3,100 +100 +3.4%
October 10, 2022 3,000 +100 +3.5%
September 06, 2022 2,900 +100 +3.6%
August 08, 2022 2,800 +100 +3.8%
June 17, 2022 2,700 +100 +3.9%
May 15, 2022 2,600 +100 +4.0%
May 01, 2022 2,500 +100 +4.2%
April 24, 2022 2,400 +100 +4.4%
April 10, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 12, 2022 2,200 +382 +21.1%
November 24, 2021 1,818 +23 +1.3%
November 20, 2021 1,795 +3 +0.2%
November 18, 2021 1,792 +7 +0.4%
November 16, 2021 1,785 +3 +0.2%
November 15, 2021 1,782 +6 +0.4%
November 13, 2021 1,776 +10 +0.6%
November 12, 2021 1,766 +4 +0.3%
November 11, 2021 1,762 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs