ادب on Clubhouse

ادب Clubhouse
3.1k Members
Updated: Aug 13, 2022

Rules

آداب سخن و نحوه سخنگویی (Etiquette)

احترام به سایرین و انتخاب واژگان مناسب از آداب اصلی سخن بوده و برای آغاز بیان دیدگاه یا پرسش بایستی با توجه به بحث و در زمان مناسب بیان شود، همچنین از پراکنده گویی و بیان موضوعات نامرتبط پرهیز شود.

تعهدات مدیران رویدادها (Obligation)

مدیران رویداد متعهد هستند از مدیر نمودن سایرین و دعوت فرد اخراج شده پرهیز نمایند، در صورت عدم رعایت مدیران کلاب، نسبت به قطع دسترسی و اخراج از کلاب مدیران رویدادها اقدام نمایند.

اختیارات مدیران کلاب (Authority)

مدیران کلاب هر زمان بنا به صلاحدید خود نسبت به قطع میکروفن، انتقال سخنگو به شنودگان و اخراج فرد از گفتگو اقدام نمایند و شرکت در گفتگو به عنوان شنونده یا سخنگو به معنای قبول این شرایط و عدم اعتراض است.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 13, 2022 3,100 +100 +3.4%
April 29, 2022 3,000 +100 +3.5%
April 22, 2022 2,900 +100 +3.6%
April 16, 2022 2,800 +100 +3.8%
April 09, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 02, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 26, 2022 2,500 +100 +4.2%
March 18, 2022 2,400 +100 +4.4%
March 10, 2022 2,300 +1,472 +177.8%
November 21, 2021 828 +22 +2.8%
November 15, 2021 806 +28 +3.6%
November 11, 2021 778 +7 +1.0%
November 10, 2021 771 +29 +4.0%
November 06, 2021 742 +130 +21.3%
October 29, 2021 612 +10 +1.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs