کلینیک حقوقی on Clubhouse

کلینیک حقوقی Clubhouse
2.7k Members
👥 Social Issues 🍏 Education Topics
Updated: Oct 4, 2022

Description

پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی رایگان با حضوراساتید حقوقی و کیفری و ثبت و خانواده «حضور برای عموم آزاد است»

Rules

هدف ایجاد کلاب

این فضابه‌منظور‌مشاوره‌و‌ارائه‌راهکار‌حقوقی‌به‌ایرانیان در سراسردنیاوهمچنین‌کلیه‌ملیت‌های‌مقیم‌در‌داخل‌کشور‌ایجاد گردیده‌است. هدف‌دوم‌حمایت‌اززنان‌و‌کودکان‌وقربانیان خشونت‌های‌خانگی‌و‌جنسی‌با‌نقد‌بررسی‌قانون‌وارائه‌راهکارایجاد‌شده‌است.

شرایط عضویت

۱- این‌کلاب‌محل‌بحث‌سیاسی‌نیست،اماعلم‌حقوق‌وعلوم سیاسی‌درهم‌تنیده‌هستندونقدمفادقانون‌باسیاستهای‌نظام مرتبط‌است.۲- سوالات‌حقوقی‌وکیفری‌وهرآنچه‌در‌زیرمجموعه علم‌حقوق‌است‌توسط‌حقوقدانان‌‌ووکلا‌پاسخ‌داده‌خواهد‌شد.

شرایط عضویت-بخش دوم

۳-افرادتحت‌حمایت‌کمیته‌امداد‌امام‌خمینی،زنان‌بدسرپرست و‌بی‌سرپرست‌و‌تمامی‌قربانیان‌خشونت‌های‌خانگی‌وجنسی‌تحت‌حمایت‌مدیران‌واعضای‌کلاب‌خواهند‌بودو‌در‌صورت‌نیاز‌خدمات‌رایگان‌دریافت‌خواهندکرد.۴-ورودکودکان‌به‌این‌کلاب‌مجاز‌نیست

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
August 14, 2022 2,700 +100 +3.9%
June 29, 2022 2,600 +100 +4.0%
May 14, 2022 2,500 +100 +4.2%
April 17, 2022 2,400 +100 +4.4%
March 19, 2022 2,300 +100 +4.6%
March 12, 2022 2,200 +486 +28.4%
November 24, 2021 1,714 +2 +0.2%
November 23, 2021 1,712 +36 +2.2%
November 18, 2021 1,676 +3 +0.2%
November 17, 2021 1,673 +4 +0.3%
November 16, 2021 1,669 +6 +0.4%
November 15, 2021 1,663 +22 +1.4%
November 12, 2021 1,641 +27 +1.7%
November 08, 2021 1,614 +10 +0.7%
November 07, 2021 1,604 +7 +0.5%
November 06, 2021 1,597 +63 +4.2%
October 31, 2021 1,534 +20 +1.4%
October 29, 2021 1,514 +10 +0.7%
October 28, 2021 1,504 +19 +1.3%
October 26, 2021 1,485 +440 +42.2%
August 27, 2021 1,045 +1 +0.1%
August 26, 2021 1,044 +3 +0.3%
August 25, 2021 1,041 +7 +0.7%
August 24, 2021 1,034 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,033 +2 +0.2%
August 21, 2021 1,031 +1 +0.1%
August 20, 2021 1,030 +3 +0.3%
August 19, 2021 1,027 -1 -0.1%
August 18, 2021 1,028 -7 -0.7%
August 17, 2021 1,035 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs