روشنگری شرافتمندانه on Clubhouse

روشنگری شرافتمندانه Clubhouse
1.7k Members
Updated: Mar 25, 2024

Description

🗣✨روشنگری شرافتمندانه🌹🌷🫂 در کنار هم جمع میشویم تا آگاهی جمعی را با روشنگری بی تعصب در عین احترام و ادب نسبت به کرامت و شرافت انسانی گسترش دهیم‌‌‌‌‌‌‌‌. چرا عاشق یکدیگر نباشیم و برای رشد جمعی تلاش نکنیم؟ این رشد می‌تواند از سیاسی و اقتصادی تا معنوی و باورمندی به هر بوده و نبوده ای باشد. کمک می‌کنیم تا از اوهام و دروغ و شیادی رها شویم . مامتعهد به ساختن آینده وطن برای فرزندانمان هستیم تا فارغ از دین و باور و هر نژاد و قومی بتوانند در شادی و آرامش زندگی کنند
نقد اندیشه آزاد است: نقد تا حدی که باعث توهین، تحقیر و موضع گیری شخصی نگردد آزاد است. هدف از نقدهای ما کمک به روشنگری و ابهام زدایی بدون تحمیل نظر و اعتقاد به شما می‌باشد.
باور اعتقادی: باور اعتقادی و مذهبی شما در رد یا تایید ادیان، خدا و بی خدایی مورد احترام تا جایی است که به خریم شخصی افراد ورود توهین یا تحقیر ننمایید. ما به شرافت و کرامت انسان مندرج در بیانیه حقوق بشر معتقدیم
باور سیاسی: باور سیاسی ما مبتنی بر یکپارچگی و وحدت سرزمین و اقوام ایرانی با هر زبان، مذهب، باور و آیینی است‌‌‌‌. به باور ما هرگونه تبعیض و فاشیسم دینی،قومی، اعتقادی، سیاسی، علمی و رفتار خدایگونه الیت ها محکوم است

Rules

نقد اندیشه آزاد است

نقد تا حدی که باعث توهین، تحقیر و موضع گیری شخصی نگردد آزاد است. هدف از نقدهای ما کمک به روشنگری و ابهام زدایی بدون تحمیل نظر و اعتقاد به شما می‌باشد.

باور اعتقادی

باور اعتقادی و مذهبی شما در رد یا تایید ادیان، خدا و بی خدایی مورد احترام تا جایی است که به خریم شخصی افراد ورود توهین یا تحقیر ننمایید. ما به شرافت و کرامت انسان مندرج در بیانیه حقوق بشر معتقدیم

باور سیاسی

باور سیاسی ما مبتنی بر یکپارچگی و وحدت سرزمین و اقوام ایرانی با هر زبان، مذهب، باور و آیینی است‌‌‌‌. به باور ما هرگونه تبعیض و فاشیسم دینی،قومی، اعتقادی، سیاسی، علمی و رفتار خدایگونه الیت ها محکوم است

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 25, 2024 1,795 +5 +0.3%
February 04, 2024 1,790 +3 +0.2%
December 21, 2023 1,787 +6 +0.4%
November 09, 2023 1,781 +5 +0.3%
October 09, 2023 1,776 +7 +0.4%
September 10, 2023 1,769 +10 +0.6%
August 12, 2023 1,759 +3 +0.2%
July 10, 2023 1,756 -2 -0.2%
June 17, 2023 1,758 +3 +0.2%
March 17, 2023 1,755 -45 -2.5%
January 19, 2023 1,800 +100 +5.9%
September 06, 2022 1,700 +100 +6.3%
May 21, 2022 1,600 +100 +6.7%
March 19, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 11, 2022 1,400 +170 +13.9%
November 24, 2021 1,230 +4 +0.4%
November 21, 2021 1,226 +13 +1.1%
November 16, 2021 1,213 +7 +0.6%
November 14, 2021 1,206 +6 +0.5%
November 12, 2021 1,200 +9 +0.8%
November 07, 2021 1,191 +5 +0.5%
November 06, 2021 1,186 +16 +1.4%
November 03, 2021 1,170 +8 +0.7%
October 30, 2021 1,162 +9 +0.8%
October 28, 2021 1,153 +963 +506.9%
August 24, 2021 190 -1 -0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs