جمهوری سکولار دمکرات on Clubhouse

جمهوری سکولار دمکرات Clubhouse
5.1k Members
Updated: Jun 23, 2022

Rules

موضوع جلسه ها

درباره‌ سیاست روزایران،ازمنظر عملی،نظری وتاریخی درحوزه ‌دمکراسی وجمهوری خواهی،سکولارلیسم همفکری خواهیم کرد؛براساس احترام متقابل وآزادی ابراز نظروعقیده درچارچوب‌اعلامیه‌جهانی‌حقوق‌بشرو میثاقین‌حقوق مدنی-سیاسی

تبصره

❇️به منظور احترام به هویت های متکثر جنسیتی افرادبراساس اسم ایدی خود موردخطاب قرارخواهندگرفت❇️مدیران اتاق درابتدای جلسه به منظورطرح بحث بین۱۰تا۱۵حداکثردرصورت تمایل صحبت خواهند کرد،زمان برای سایرین۳دقیقه

بسیار مهم

❇️علاقمندبه مباحثه وهمفکری با همه دیدگاه های متفاوت درچارچوب تعیین‌شده‌ایم،بنابراین درصورت تمایل به حضور در استیج فردی بلاک نکنید؛اگرفردی به اصول گروه ویا موضوع جلسه توجه نکند‌به اودیانس هدایت خواهد شد

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 23, 2022 5,100 +100 +2.0%
June 17, 2022 5,000 +100 +2.1%
March 12, 2022 4,900 +115 +2.5%
November 24, 2021 4,785 +2 +0.1%
November 21, 2021 4,783 +18 +0.4%
November 19, 2021 4,765 -2 -0.1%
November 18, 2021 4,767 -6 -0.2%
November 10, 2021 4,773 +1 +0.1%
November 09, 2021 4,772 +3 +0.1%
November 06, 2021 4,769 -1 -0.1%
November 05, 2021 4,770 +25 +0.6%
November 01, 2021 4,745 -3 -0.1%
October 31, 2021 4,748 +1 +0.1%
October 28, 2021 4,747 +3 +0.1%
October 26, 2021 4,744 +186 +4.1%
August 26, 2021 4,558 -1 -0.1%
August 25, 2021 4,559 -2 -0.1%
August 24, 2021 4,561 -4 -0.1%
August 23, 2021 4,565 -1 -0.1%
August 22, 2021 4,566 -1 -0.1%
August 21, 2021 4,567 -3 -0.1%
August 20, 2021 4,570 -4 -0.1%
August 19, 2021 4,574 -3 -0.1%
August 17, 2021 4,577 +132 +3.0%
July 31, 2021 4,445 +1,011 +29.5%
July 09, 2021 3,434 +17 +0.5%
July 08, 2021 3,417 +1 +0.1%
July 06, 2021 3,416 +4 +0.2%
July 05, 2021 3,412 +11 +0.4%
July 04, 2021 3,401 -1 -0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs