نمایش خوانی on Clubhouse

نمایش خوانی Clubhouse
1.5k Members
🎫 Performances Topic
Updated: May 13, 2022

Description

در «نمایش خوانی» اجراکننده، راوی متنی است که میخواند و از طریق نحوهٔ روایت و خوانش اوست که با شخصیت های نمایش و دغدغه های آنها همراه میشویم . در این کلاب متن نمایش با هرتعداد شخصیت نمایشی، فقط توسط یک نفر خوانده ، اجرا و روایت میشود. چالش این کلاب، بر اجراهای چند نفرهٔ رادیویی نیست. 🎭🎧🎤

Rules

یادآوری اول

مسئولیت محتوای متن با هنرمندیست که آن را انتخاب و اجرامیکند. این کلاب محدودیت موضوع و یا بازبینی محتوایی ندارد و فقط یادآوری میکند که درانتخاب متن، احترام به فضای عمومی را درنظربگیریم ✅

یادآوری دوم

اگر هنرمند اجراکننده، نویسندهٔ نمایشی که میخواند نیست، مسئولیت اجازه از مترجم یا نویسنده یا ناشرمتن با خودش اوست. شبنم طلوعی مسئولیتی در قبال کنترل مجوز ندارد و با اعتماد به اجرا کننده ، میزبانی میکند✅

یادآوری سوم

❌ هیچ کس اجازهٔ ضبط و بازپخش تمام یا بخشهایی از اجراهای این کلاب را ندارد. ✅

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 13, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 10, 2022 1,400 +92 +7.1%
November 19, 2021 1,308 +2 +0.2%
November 18, 2021 1,306 +7 +0.6%
November 13, 2021 1,299 +2 +0.2%
November 12, 2021 1,297 -1 -0.1%
November 11, 2021 1,298 +3 +0.3%
November 09, 2021 1,295 +5 +0.4%
November 06, 2021 1,290 +2 +0.2%
October 31, 2021 1,288 +3 +0.3%
October 30, 2021 1,285 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,284 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,283 +96 +8.1%
August 26, 2021 1,187 +6 +0.6%
August 25, 2021 1,181 +6 +0.6%
August 24, 2021 1,175 +1 +0.1%
August 23, 2021 1,174 +4 +0.4%
August 22, 2021 1,170 +1 +0.1%
August 21, 2021 1,169 -2 -0.2%
August 20, 2021 1,171 +15 +1.3%
August 19, 2021 1,156 -1 -0.1%
August 18, 2021 1,157 +5 +0.5%
August 17, 2021 1,152 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs