ഗുൽമോഹർ ....... on Clubhouse

Updated: May 28, 2022
ഗുൽമോഹർ ....... Clubhouse
655 Followers
699 Following
Jun 22, 2021 Registered
@sureshmaniyatta Username

Bio

തേടിയതും, നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായ
പ്രണയങ്ങൾക്കിടയിലെ സമവാക്യമായി
മഴ തകർത്തുപെയ്യുന്നു.
വീണ്ടും,
ഓർമ്മയുടെ നടവരമ്പത്തുകൂടെ
ഒരു കുട്ടി
മഴനനഞ്ഞ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു.....
**************

Invited by: Thanuja EP

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 28, 2022 655 +2 +0.4%
April 20, 2022 653 -2 -0.4%
March 12, 2022 655 +25 +4.0%
January 14, 2022 630 +36 +6.1%
December 08, 2021 594 +61 +11.5%

Charts

Member of

More Clubhouse users