ഒത്തിരി സംസാരിക്കാം on Clubhouse

ഒത്തിരി സംസാരിക്കാം Clubhouse
2k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

JIS K GEORGE ന്റെ ക്ലബ്...🌹
സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ ഏത് വിഷയവും സംസാരിക്കാവുന്ന ക്ലബ്‌ ആണ് ഇത്.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 2,064 +7 +0.4%
February 05, 2024 2,057 +2 +0.1%
December 22, 2023 2,055 0 0.0%
November 10, 2023 2,055 +3 +0.2%
October 10, 2023 2,052 +1 +0.1%
September 11, 2023 2,051 +1 +0.1%
August 13, 2023 2,050 -2 -0.1%
July 11, 2023 2,052 0 0.0%
June 18, 2023 2,052 -17 -0.9%
March 17, 2023 2,069 -31 -1.5%
December 24, 2022 2,100 +100 +5.0%
April 03, 2022 2,000 +100 +5.3%
March 12, 2022 1,900 +108 +6.1%
November 23, 2021 1,792 +1 +0.1%
November 21, 2021 1,791 +4 +0.3%
November 19, 2021 1,787 +4 +0.3%
November 18, 2021 1,783 +3 +0.2%
November 16, 2021 1,780 +1 +0.1%
November 13, 2021 1,779 +12 +0.7%
November 10, 2021 1,767 +6 +0.4%
November 09, 2021 1,761 +4 +0.3%
November 07, 2021 1,757 +10 +0.6%
November 04, 2021 1,747 +2 +0.2%
November 02, 2021 1,745 -1 -0.1%
November 01, 2021 1,746 +2 +0.2%
October 31, 2021 1,744 +3 +0.2%
October 30, 2021 1,741 -2 -0.2%
October 29, 2021 1,743 +8 +0.5%
October 28, 2021 1,735 +252 +17.0%
August 26, 2021 1,483 +3 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs