ശലഭങ്ങൾ on Clubhouse

ശലഭങ്ങൾ Clubhouse
119 Members
Updated: Mar 19, 2024

Description

നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത നാടകശാല

നമുക്കിത്തിരി നേരം നാടകം കളിക്കാല്ലോ
നോവിക്കാണ്ട്‌ നോക്കൂ.. നോവാണ്ടും: മറ്റുള്ളവർക്ക്‌ വേദനിക്കാൻ ഇടയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക.. അതിലും വലിയ റൂളൊന്നും ഇവിടില്ലപ്പാ

Rules

നോവിക്കാണ്ട്‌ നോക്കൂ.. നോവാണ്ടും

മറ്റുള്ളവർക്ക്‌ വേദനിക്കാൻ ഇടയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക.. അതിലും വലിയ റൂളൊന്നും ഇവിടില്ലപ്പാ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 19, 2024 119 0 0.0%
January 29, 2024 119 +1 +0.9%
December 16, 2023 118 0 0.0%
November 05, 2023 118 0 0.0%
October 06, 2023 118 0 0.0%
September 06, 2023 118 +1 +0.9%
August 09, 2023 117 +1 +0.9%
July 07, 2023 116 0 0.0%
June 15, 2023 116 -2 -1.7%
March 15, 2023 118 -1 -0.9%
January 27, 2023 119 +1 +0.9%
November 24, 2022 118 +1 +0.9%
September 11, 2022 117 -2 -1.7%
July 18, 2022 119 -39 -24.7%
June 22, 2022 158 +1 +0.7%
June 09, 2022 157 -1 -0.7%
May 27, 2022 158 -1 -0.7%
May 20, 2022 159 +1 +0.7%
May 07, 2022 158 +1 +0.7%
April 23, 2022 157 +1 +0.7%
April 16, 2022 156 +2 +1.3%
April 02, 2022 154 +2 +1.4%
March 26, 2022 152 +1 +0.7%
March 18, 2022 151 +1 +0.7%
March 11, 2022 150 +12 +8.7%
November 22, 2021 138 +5 +3.8%
November 04, 2021 133 +5 +4.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs