എന്റെ കേരളം on Clubhouse

എന്റെ കേരളം Clubhouse
4.8k Members
Updated: Sep 10, 2023

Description

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്ക് സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും സൗഹൃദങ്ങളും പങ്കുവെക്കാനും ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ വിദ്വേശങ്ങൾ ഒട്ടും കലരാതെ സ്നേഹം മാത്രം വളർത്തുവാൻ ഒരു കൂട്ടായ്മ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 10, 2023 4,895 -2 -0.1%
August 13, 2023 4,897 0 0.0%
July 11, 2023 4,897 0 0.0%
June 18, 2023 4,897 +13 +0.3%
March 17, 2023 4,884 -16 -0.4%
January 16, 2023 4,900 +100 +2.1%
September 06, 2022 4,800 +100 +2.2%
April 10, 2022 4,700 +100 +2.2%
March 12, 2022 4,600 +75 +1.7%
November 24, 2021 4,525 +9 +0.2%
November 19, 2021 4,516 +1 +0.1%
November 16, 2021 4,515 +4 +0.1%
November 13, 2021 4,511 +7 +0.2%
November 12, 2021 4,504 +2 +0.1%
November 11, 2021 4,502 +6 +0.2%
November 08, 2021 4,496 +3 +0.1%
November 07, 2021 4,493 +13 +0.3%
November 03, 2021 4,480 +8 +0.2%
November 01, 2021 4,472 +2 +0.1%
October 31, 2021 4,470 +4 +0.1%
October 30, 2021 4,466 +7 +0.2%
October 29, 2021 4,459 +1 +0.1%
October 28, 2021 4,458 +163 +3.8%
August 26, 2021 4,295 +8 +0.2%
August 25, 2021 4,287 +3 +0.1%
August 24, 2021 4,284 +7 +0.2%
August 23, 2021 4,277 +11 +0.3%
August 22, 2021 4,266 +4,227 +10,838.5%
August 21, 2021 39 -3,935 -99.1%
July 08, 2021 3,974 -444 -10.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs