അകകണ്ണ് on Clubhouse

അകകണ്ണ് Clubhouse
1.1k Members
Updated: Mar 21, 2024

Description

നാം അറിയുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമെല്ലാം സത്യമാണന്ന് വിശ്വസിച്ചേക്കാവുന്ന ഉപഭോഗ സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ സാമൂഹിക പരിസരത്ത്,
തടവിലാക്കപ്പെട്ട നേരിന്റെ വാതിലുകളിൽ മുട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ

ഉറക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവൻ പോലും നിശബ്ദനായി മാറുന്ന ഈ ഇരുണ്ട കാലത്തിന്റെ ഇടവഴികളിൽ വെളിച്ചം തെളിച്ച്, നേര് ചികയുകയാണ് അകകണ്ണ് !

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 21, 2024 1,115 +1 +0.1%
January 30, 2024 1,114 0 0.0%
December 17, 2023 1,114 +3 +0.3%
November 06, 2023 1,111 +1 +0.1%
October 07, 2023 1,110 +1 +0.1%
September 07, 2023 1,109 +1 +0.1%
August 10, 2023 1,108 +1 +0.1%
July 08, 2023 1,107 0 0.0%
June 16, 2023 1,107 -2 -0.2%
March 15, 2023 1,109 +9 +0.9%
October 23, 2022 1,100 +100 +10.0%
March 11, 2022 1,000 +3 +0.4%
November 17, 2021 997 -3 -0.3%
November 13, 2021 1,000 -2 -0.2%
November 10, 2021 1,002 +1 +0.1%
November 08, 2021 1,001 +24 +2.5%
November 02, 2021 977 +9 +1.0%
October 30, 2021 968 +7 +0.8%
October 28, 2021 961 +576 +149.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs