പ്രതികരണ വേദി on Clubhouse

പ്രതികരണ വേദി Clubhouse
3.4k Members
Updated: Sep 30, 2022

Description

സമകാലിക രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ, പുരോഗമന മതേതര ജനാധിപത്യ വീക്ഷണ കോണിൽ

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 25, 2022 3,400 +100 +3.1%
August 21, 2022 3,300 +100 +3.2%
July 06, 2022 3,200 +100 +3.3%
June 10, 2022 3,100 +100 +3.4%
May 14, 2022 3,000 +100 +3.5%
April 17, 2022 2,900 +100 +3.6%
March 19, 2022 2,800 +100 +3.8%
March 12, 2022 2,700 +724 +36.7%
November 24, 2021 1,976 +7 +0.4%
November 22, 2021 1,969 +7 +0.4%
November 21, 2021 1,962 +12 +0.7%
November 19, 2021 1,950 +23 +1.2%
November 18, 2021 1,927 +3 +0.2%
November 17, 2021 1,924 +11 +0.6%
November 15, 2021 1,913 +1 +0.1%
November 14, 2021 1,912 +9 +0.5%
November 13, 2021 1,903 +10 +0.6%
November 12, 2021 1,893 +3 +0.2%
November 11, 2021 1,890 +11 +0.6%
November 09, 2021 1,879 +10 +0.6%
November 08, 2021 1,869 +10 +0.6%
November 07, 2021 1,859 +3 +0.2%
November 06, 2021 1,856 +12 +0.7%
November 04, 2021 1,844 +6 +0.4%
November 03, 2021 1,838 +14 +0.8%
November 01, 2021 1,824 +4 +0.3%
October 31, 2021 1,820 +6 +0.4%
October 30, 2021 1,814 +16 +0.9%
October 29, 2021 1,798 +2 +0.2%
October 28, 2021 1,796 +10 +0.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs