നാദം on Clubhouse

നാദം Clubhouse
2.7k Members
🎧 Music 🎫 Performances Topics
Updated: Nov 24, 2022

Description

സംഗീതo ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ഇല്ല. ഒരു ചെറിയ ഓഡിയെൻസ് ന് മുപിൽ പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകൾ കുറവാണ്. നാദം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരും. ദൈവം എല്ലാവർക്കും കഴിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.. അത് നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിച്ചു എടുക്കണം.
നാദം ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ ഞങൾ ഉണ്ട്. ഒരു പക്ഷെ അത് ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞേക്കും.

വരൂ... പാട്ടു പാടാം. ❤❤https://youtube.com/channel/UCRKC5nnR0HTA522sDYloWiw

Rules

Music Lover

All kinds of music,all languages, different gner. Support all upcoming singers,.

Less Discussion,but good support

unless there is a topic for discussion,its better to give only short comments...based on the performance of an individual. Unnecessary intervention will be muted and moved to audience.

Mutual Respect and Concern

its upto your disposition and conscious. If you are asked to give comments,do it diligently.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 09, 2022 2,700 +100 +3.9%
April 09, 2022 2,600 +100 +4.0%
March 11, 2022 2,500 +192 +8.4%
November 22, 2021 2,308 +4 +0.2%
November 21, 2021 2,304 +5 +0.3%
November 19, 2021 2,299 +14 +0.7%
November 17, 2021 2,285 -1 -0.1%
November 16, 2021 2,286 +14 +0.7%
November 15, 2021 2,272 +1 +0.1%
November 13, 2021 2,271 +18 +0.8%
November 12, 2021 2,253 +12 +0.6%
November 10, 2021 2,241 +2 +0.1%
November 09, 2021 2,239 +5 +0.3%
November 08, 2021 2,234 +9 +0.5%
November 07, 2021 2,225 +5 +0.3%
November 06, 2021 2,220 +8 +0.4%
November 04, 2021 2,212 +10 +0.5%
November 02, 2021 2,202 +4 +0.2%
October 31, 2021 2,198 +5 +0.3%
October 30, 2021 2,193 +7 +0.4%
October 28, 2021 2,186 +265 +13.8%
August 26, 2021 1,921 +5 +0.3%
August 25, 2021 1,916 +38 +2.1%
August 22, 2021 1,878 +2 +0.2%
August 21, 2021 1,876 +18 +1.0%
August 20, 2021 1,858 +6 +0.4%
August 19, 2021 1,852 +4 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs