താളലയം on Clubhouse

താളലയം Clubhouse
2.1k Members
Updated: Sep 12, 2023

Description

സംഗീതപ്രേമികളുടെ സ്വർഗ്ഗ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം.
1: Give and take respect
2.: കയറി വന്നാൽ mute ചെയ്യുക. Comment സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കും comment പറയാം.

Rules

1

Give and take respect

2.

കയറി വന്നാൽ mute ചെയ്യുക. Comment സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കും comment പറയാം.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 12, 2023 2,160 -1 -0.1%
August 14, 2023 2,161 0 0.0%
July 12, 2023 2,161 +2 +0.1%
June 19, 2023 2,159 +11 +0.6%
March 18, 2023 2,148 +5 +0.3%
March 03, 2023 2,143 +43 +2.1%
November 25, 2022 2,100 +100 +5.0%
September 06, 2022 2,000 +100 +5.3%
June 30, 2022 1,900 +100 +5.6%
May 01, 2022 1,800 +100 +5.9%
March 12, 2022 1,700 +430 +33.9%
November 24, 2021 1,270 +24 +2.0%
November 22, 2021 1,246 +2 +0.2%
November 21, 2021 1,244 +6 +0.5%
November 20, 2021 1,238 +9 +0.8%
November 19, 2021 1,229 +7 +0.6%
November 18, 2021 1,222 +20 +1.7%
November 16, 2021 1,202 +7 +0.6%
November 15, 2021 1,195 +12 +1.1%
November 13, 2021 1,183 +22 +1.9%
November 12, 2021 1,161 +24 +2.2%
November 09, 2021 1,137 +5 +0.5%
November 08, 2021 1,132 +19 +1.8%
November 07, 2021 1,113 +3 +0.3%
November 06, 2021 1,110 +42 +4.0%
November 03, 2021 1,068 +8 +0.8%
November 02, 2021 1,060 +19 +1.9%
October 31, 2021 1,041 +18 +1.8%
October 30, 2021 1,023 +3 +0.3%
October 29, 2021 1,020 +14 +1.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs