ഈ വാകമരച്ചോട്ടിൽ.. on Clubhouse

ഈ വാകമരച്ചോട്ടിൽ.. Clubhouse
2.9k Members
Updated: Nov 5, 2023

Description

ഈ വാകമരച്ചോട്ടിൽ നമുക്കിത്തിരി നേരമിരിക്കാം മതവും രാഷ്ട്രീയവുമില്ലാതെ സൗഹൃദം പങ്കിടാം.. പാടാം പറയാം..

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 05, 2023 2,998 0 0.0%
October 06, 2023 2,998 -1 -0.1%
September 06, 2023 2,999 0 0.0%
August 09, 2023 2,999 +1 +0.1%
July 07, 2023 2,998 0 0.0%
June 15, 2023 2,998 -15 -0.5%
March 15, 2023 3,013 +13 +0.5%
September 24, 2022 3,000 +100 +3.5%
June 02, 2022 2,900 +100 +3.6%
March 18, 2022 2,800 +100 +3.8%
March 11, 2022 2,700 +281 +11.7%
November 22, 2021 2,419 +7 +0.3%
November 20, 2021 2,412 +9 +0.4%
November 19, 2021 2,403 +3 +0.2%
November 18, 2021 2,400 +2 +0.1%
November 17, 2021 2,398 +3 +0.2%
November 16, 2021 2,395 +3 +0.2%
November 14, 2021 2,392 +5 +0.3%
November 13, 2021 2,387 +18 +0.8%
November 11, 2021 2,369 +5 +0.3%
November 10, 2021 2,364 +9 +0.4%
November 08, 2021 2,355 +3 +0.2%
November 06, 2021 2,352 +1 +0.1%
November 05, 2021 2,351 +1 +0.1%
November 04, 2021 2,350 +4 +0.2%
November 03, 2021 2,346 +6 +0.3%
November 01, 2021 2,340 +2 +0.1%
October 31, 2021 2,338 +5 +0.3%
October 30, 2021 2,333 +2 +0.1%
October 29, 2021 2,331 +6 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs