ചായക്കട The tea shop on Clubhouse

ചായക്കട The tea shop Clubhouse
4.7k Members
Updated: Nov 11, 2023

Description

ചായക്കടയിൽ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ എലി വിഷമോ എടുക്കുന്നതല്ല എന്ന് മുള്ളങ്കൊല്ലി വേലായുധൻ !!! ഇന്ന് റൊക്കം നാളെ കടം.
GIVE RESPECT TAKE RESPECT!!: We believe respect is the most valuable thing in our daily life. So give it to earn it!

Rules

GIVE RESPECT TAKE RESPECT!!

We believe respect is the most valuable thing in our daily life. So give it to earn it!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
November 11, 2023 4,735 +10 +0.3%
October 11, 2023 4,725 +8 +0.2%
September 11, 2023 4,717 -1 -0.1%
August 14, 2023 4,718 +2 +0.1%
July 12, 2023 4,716 +3 +0.1%
June 18, 2023 4,713 -11 -0.3%
March 18, 2023 4,724 +7 +0.2%
March 02, 2023 4,717 +17 +0.4%
June 23, 2022 4,700 +100 +2.2%
March 12, 2022 4,600 +105 +2.4%
November 24, 2021 4,495 +1 +0.1%
November 22, 2021 4,494 +2 +0.1%
November 21, 2021 4,492 +4 +0.1%
November 20, 2021 4,488 -1 -0.1%
November 19, 2021 4,489 +5 +0.2%
November 18, 2021 4,484 +13 +0.3%
November 17, 2021 4,471 +14 +0.4%
November 15, 2021 4,457 +2 +0.1%
November 13, 2021 4,455 -3 -0.1%
November 12, 2021 4,458 +8 +0.2%
November 11, 2021 4,450 +6 +0.2%
November 09, 2021 4,444 +6 +0.2%
November 08, 2021 4,438 +14 +0.4%
November 06, 2021 4,424 +3 +0.1%
November 04, 2021 4,421 +2 +0.1%
November 03, 2021 4,419 +13 +0.3%
November 02, 2021 4,406 +2 +0.1%
November 01, 2021 4,404 +3 +0.1%
October 31, 2021 4,401 +3 +0.1%
October 30, 2021 4,398 +4 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs