ചായക്കട The tea shop on Clubhouse

ചായക്കട The tea shop Clubhouse
4.6k Members
Updated: May 15, 2022

Description

ചായക്കടയിൽ മതമോ രാഷ്ട്രീയമോ എലി വിഷമോ എടുക്കുന്നതല്ല എന്ന് മുള്ളങ്കൊല്ലി വേലായുധൻ !!! ഇന്ന് റൊക്കം നാളെ കടം.

Rules

GIVE RESPECT TAKE RESPECT!!

We believe respect is the most valuable thing in our daily life. So give it to earn it!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 4,600 +105 +2.4%
November 24, 2021 4,495 +1 +0.1%
November 22, 2021 4,494 +2 +0.1%
November 21, 2021 4,492 +4 +0.1%
November 20, 2021 4,488 -1 -0.1%
November 19, 2021 4,489 +5 +0.2%
November 18, 2021 4,484 +13 +0.3%
November 17, 2021 4,471 +14 +0.4%
November 15, 2021 4,457 +2 +0.1%
November 13, 2021 4,455 -3 -0.1%
November 12, 2021 4,458 +8 +0.2%
November 11, 2021 4,450 +6 +0.2%
November 09, 2021 4,444 +6 +0.2%
November 08, 2021 4,438 +14 +0.4%
November 06, 2021 4,424 +3 +0.1%
November 04, 2021 4,421 +2 +0.1%
November 03, 2021 4,419 +13 +0.3%
November 02, 2021 4,406 +2 +0.1%
November 01, 2021 4,404 +3 +0.1%
October 31, 2021 4,401 +3 +0.1%
October 30, 2021 4,398 +4 +0.1%
October 29, 2021 4,394 +4 +0.1%
October 28, 2021 4,390 +981 +28.8%
August 27, 2021 3,409 +3 +0.1%
August 26, 2021 3,406 +30 +0.9%
August 25, 2021 3,376 +21 +0.7%
August 24, 2021 3,355 +28 +0.9%
August 23, 2021 3,327 +50 +1.6%
August 22, 2021 3,277 +41 +1.3%
August 21, 2021 3,236 +42 +1.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs