Zuu Chan on Clubhouse

Updated: Jul 9, 2023
Zuu Chan Clubhouse
312 Followers
351 Following
Jun 12, 2021 Registered
@zuuchan168 Username

Bio

"ความงมงาย" คือ ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ความงมงายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งกับผู้ที่มีความเชื่อและผู้ที่ไม่มีความเชื่อ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง

หากเราเชื่อว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ใช่เรื่องงมงาย โดยไม่มีเหตุผลและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เราอาจกลายเป็นผู้ที่มีความงมงายได้

และหากเราเชื่อว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องงมงาย โดยไม่มีเหตุผลและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เราอาจกลายเป็นผู้ที่มีความงมงายได้เช่นกัน

ดังนั้นไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือไม่มีความเชื่อในเรื่องใด สิ่งที่ไม่ควรละเลยคือการหาเหตุผลและการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

และแน่นอนว่า...

เหตุ หมายถึง สิ่งที่ทำให้เกิดผล, การกระทำที่ทำให้เกิดผล

ผล หมายถึง สิ่งที่เกิดจากเหตุ, สิ่งที่เกิดจากการกระทำ

เหตุผล หมายถึง ข้ออ้างอิงประกอบการกระทำ, ข้ออ้างอิงประกอบความเชื่อ

เหตุผล(ข้ออ้างอิง) มีมากมายหลายทาง
เหตุผล(ข้ออ้างอิง) ทางวิทยาศาตร์
เหตุผล(ข้ออ้างอิง) ทางศาสนา
เหตุผล(ข้ออ้างอิง) ทางไสยศาสตร์
เหตุผล(ข้ออ้างอิง) ทางดาราศาสตร์
เหตุผล(ข้ออ้างอิง) ทางโหราศาสตร์
เหตุผล(ข้ออ้างอิง) ทางประวัติศาสตร์
เหตุผล(ข้ออ้างอิง) ทางสังคม
เหตุผล(ข้ออ้างอิง) ทางการเมือง
เหตุผล(ข้ออ้างอิง) ทางการปกครอง
เหตุผล(ข้ออ้างอิง) ทางธุรกิจ
เหตุผล(ข้ออ้างอิง) ฯลฯ

หากเราใช้เหตุผล(ข้ออ้างอิง)ทางวิทยาศาสตร์เป็นที่ตั้ง เหตุผลอื่นๆ เช่นเหตุผลทางศาสนาก็อาจกลายเป็นเรื่องงมงาย

หากเราใช้เหตุผล(ข้ออ้างอิง)ทางศาสนาเป็นที่ตั้ง เหตุผลอื่นๆ เช่นเหตุผลทางไสยศาสตร์ก็อาจกลายเป็นเรื่องงมงาย

หากเราใช้เหตุผล(ข้ออ้างอิง)ทางไสยศาสตร์เป็นที่ตั้ง เหตุผลอื่นๆ เช่นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็อาจกลายเป็นเรื่องงมงาย

ดังนั้นไม่ว่ามนุษย์จะมีเหตุผล(ข้ออ้างอิง)ใดๆ มนุษย์อาจกลายเป็นผู้ที่มีความงมงายในความคิดของผู้ที่มีความเชื่อต่างกันได้ทั้งสิ้น

...........................................................

"มนุษย์อาจกลายเป็นผู้ที่มีความงมงายได้เสมอ มนุษย์จึงจำเป็นต้องมี เสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ เพื่อการแลกเปลี่ยนเหตุผล(ข้ออ้างอิง) ทางความเชื่อ ด้วยสถานภาพแห่งความเป็นมนุษย์"

Zuu Chan

#เดินทีละก้าว #กินข้าวทีละคำ

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 09, 2023 312 0 0.0%
October 08, 2022 312 -1 -0.4%
July 09, 2022 313 -3 -1.0%
June 01, 2022 316 -4 -1.3%
April 25, 2022 320 +1 +0.4%
March 17, 2022 319 +1 +0.4%
January 19, 2022 318 +2 +0.7%
December 12, 2021 316 +102 +47.7%

Charts

Member of

More Clubhouse users