സോണി പനന്താനം on Clubhouse

Updated: Jul 23, 2022
സോണി പനന്താനം Clubhouse
169 Followers
936 Following
Jul 22, 2021 Registered
@sonypanamthanam Username

Bio

അസൽ മലയാളി

FaceBook ID
https://www.facebook.com/sony.george.710

Invited by: Roshan John

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
July 23, 2022 169 +10 +6.3%
June 16, 2022 159 +5 +3.3%
May 09, 2022 154 +3 +2.0%
April 01, 2022 151 +12 +8.7%
February 02, 2022 139 +14 +11.3%
December 26, 2021 125 +10 +8.7%

Charts

Member of

More Clubhouse users