രാത്രി കൂട്ടം on Clubhouse

രാത്രി കൂട്ടം Clubhouse
17.4k Members
Updated: Sep 30, 2022

Description

🔴 ഗ്രൂപ്പിൽ കയറുന്നതിനു മുൻപായി താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക 🔴. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മോശം വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക .സ്ത്രീകളോട് മാന്യമായി സംസാരിക്കുക . മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക . ഗ്രൂപ്പിലെ ചർച്ചകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങേണ്ടതാണ് 🔥

Rules

❌️NO ABUSIVE LANGUAGE/UNWANTED DM _CLOSE ROOM❌️

Don't use any kind of abusive language in this room,if u use any kind of abusive language admins will remove from the room./Unwanted DM mesges and unwanted close rooms are strictly prohibited.

❌18+❌

All are welcome to our family but we do not allow fake peoples or profiles to disturb our page We only allow peoples of age who is above 18 and follows all the rules and regulations of the country.

❌ DON'T ENCOURAGE ANY KIND OF GENDER DISCRIMINATION ❌

We do not allow or encourage any kind of gender discrimination. If we find any kind of gender discrimination we would take further actions or move legally.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
September 30, 2022 17,400 +100 +0.6%
August 27, 2022 17,300 +100 +0.6%
August 08, 2022 17,200 +100 +0.6%
July 19, 2022 17,100 +100 +0.6%
July 13, 2022 17,000 +100 +0.6%
July 06, 2022 16,900 +100 +0.6%
June 30, 2022 16,800 +100 +0.6%
June 23, 2022 16,700 +100 +0.7%
June 10, 2022 16,600 +100 +0.7%
May 28, 2022 16,500 +100 +0.7%
May 21, 2022 16,400 +100 +0.7%
May 14, 2022 16,300 +100 +0.7%
May 01, 2022 16,200 +100 +0.7%
April 24, 2022 16,100 0 0.0%
April 17, 2022 16,100 +100 +0.7%
April 10, 2022 16,000 +100 +0.7%
March 27, 2022 15,900 +100 +0.7%
March 19, 2022 15,800 +100 +0.7%
March 12, 2022 15,700 +2,484 +18.8%
November 24, 2021 13,216 -8 -0.1%
November 23, 2021 13,224 +5 +0.1%
November 22, 2021 13,219 +28 +0.3%
November 21, 2021 13,191 +12 +0.1%
November 20, 2021 13,179 -4 -0.1%
November 19, 2021 13,183 +24 +0.2%
November 18, 2021 13,159 -11 -0.1%
November 17, 2021 13,170 +9 +0.1%
November 16, 2021 13,161 -8 -0.1%
November 15, 2021 13,169 +36 +0.3%
November 14, 2021 13,133 +59 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs