പുതുഗായകർ on Clubhouse

പുതുഗായകർ Clubhouse
1k Members
Updated: Mar 20, 2024

Description

പാട്ട് പാടി നമുക്ക് കൂട്ട് കൂടാം 🎶🎵🎧🎼🎸🎻💞
സംഗീതം ഒരാളെ വളരെ റൊമാന്റിക് ആയി തോന്നും, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ഞരമ്പുകളിൽ പതിക്കുന്നു, അത് ഇക്കാലത്ത് സമാനമാണ്.💞🔊🎶🎵🖤
All my concerts had no sounds in them; they were completely silent. People had to make up their own music in their minds!🎵🎶🖤🎼🎸💞
I genuinely don\'t feel that anything that\'s been written or said about me has overshadowed my music, and that\'s the most important thing as far as I\'m concerned.🖤🎶🎵

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 20, 2024 1,062 +1 +0.1%
January 30, 2024 1,061 0 0.0%
December 17, 2023 1,061 0 0.0%
November 06, 2023 1,061 0 0.0%
October 07, 2023 1,061 0 0.0%
September 07, 2023 1,061 -1 -0.1%
August 09, 2023 1,062 0 0.0%
July 08, 2023 1,062 +1 +0.1%
June 15, 2023 1,061 -7 -0.7%
March 15, 2023 1,068 -32 -3.0%
March 11, 2022 1,100 +19 +1.8%
November 22, 2021 1,081 -1 -0.1%
November 19, 2021 1,082 -1 -0.1%
November 18, 2021 1,083 -2 -0.2%
November 17, 2021 1,085 -1 -0.1%
November 15, 2021 1,086 -1 -0.1%
November 11, 2021 1,087 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,088 -4 -0.4%
November 07, 2021 1,092 -1 -0.1%
November 04, 2021 1,093 -4 -0.4%
October 30, 2021 1,097 +1 +0.1%
October 29, 2021 1,096 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,095 +282 +34.7%
August 26, 2021 813 +3 +0.4%
August 25, 2021 810 +8 +1.0%
August 24, 2021 802 +15 +2.0%
August 23, 2021 787 +3 +0.4%
August 20, 2021 784 +4 +0.6%
August 19, 2021 780 +28 +3.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs