മല്ലു അല്ലടാ മലയാളി! on Clubhouse

മല്ലു അല്ലടാ മലയാളി! Clubhouse
14.4k Followers
909 Members
✨ Meet People 🧊 Chill Vibes Topics
Updated: Jun 12, 2021

Description

🀄️നമസ്കാരം 🌏A small coffee house of Malayalis!! 🌏
മലയാളി പൊളിയാടാ🔥

🗣മലയാളിയാണോ??
🗣Are you a Malayali??

⚜️It’s a place for malayalee Entrepreneurs, Small business Owners, Speakers, Content Creators, Artists around the globe🌏 to Meet, Explore & Learn!!

🔅You can feel free to add any topic around the globe..
❔Are you a fan of Mohanlal or Mammootty??
❔ Do you like kattan chaya??

Maybe we can have some political humor😜

📍please nominate your followers to join our Club❤️
Let’s grow together📈
Don’t leave anyone behind

✳️If you would like to considered to co-Moderate a room please DM on Instagram or ping me Jefrin_Jerald

✳️Anyone can host rooms under this club
✳️Follow us on instagram instagram.com/malayalich
📌please add any admin’s as a cohost if you want to make your rooms under the club for the public, social issues & meet new people🤞🏽

🚫Say no to Verbal harassments

Rules

When coming upon the stage🎙

▪️Mute your microphone
▪️Be mindful of the Room and Others waiting to Speak
▪️Stay on Topic
▪️Tap Microphone multiple times to show appreciation / clapping

Last 30 Days Breakdown

Day Followers Gain % Gain
June 12, 2021 14,447 +1,758 +13.9%
June 11, 2021 12,689 +641 +5.4%
June 10, 2021 12,048 +2,048 +20.5%
June 09, 2021 10,000 +253 +2.6%
June 08, 2021 9,747 +355 +3.8%
June 07, 2021 9,392 +2,454 +35.4%
June 06, 2021 6,938 +582 +9.2%
June 05, 2021 6,356 +1,131 +21.7%
June 04, 2021 5,225 +253 +5.1%
June 03, 2021 4,972 +3,007 +153.1%
June 02, 2021 1,965 +820 +71.7%

Charts

Some Club Members

More Clubs