പാലിയേറ്റീവ് കെയർ on Clubhouse

പാലിയേറ്റീവ് കെയർ Clubhouse
1k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

കേരളത്തിലെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പരിചരണവുമായി ബന്ധപെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനൊരു വേദി - സ്നേഹപൂർവ്വം,
മധു പൂക്കാട്
ഗ്രൂപ്പ് നിയമങ്ങൾ: 1.പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക
2. ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തടസ്സപെടുത്താതിരിക്കുക
3. മതം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക

Rules

ഗ്രൂപ്പ് നിയമങ്ങൾ

1.പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുക
2. ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തടസ്സപെടുത്താതിരിക്കുക
3. മതം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 1,004 +1 +0.1%
February 05, 2024 1,003 0 0.0%
December 22, 2023 1,003 +1 +0.1%
November 10, 2023 1,002 +1 +0.1%
October 10, 2023 1,001 0 0.0%
September 11, 2023 1,001 0 0.0%
August 13, 2023 1,001 -1 -0.1%
July 11, 2023 1,002 0 0.0%
June 18, 2023 1,002 -5 -0.5%
March 17, 2023 1,007 +7 +0.8%
January 27, 2023 1,000 +2 +0.3%
January 16, 2023 998 +1 +0.2%
January 04, 2023 997 +1 +0.2%
December 28, 2022 996 +1 +0.2%
December 24, 2022 995 +3 +0.4%
November 18, 2022 992 +4 +0.5%
October 17, 2022 988 +1 +0.2%
October 10, 2022 987 +3 +0.4%
October 04, 2022 984 -1 -0.2%
September 12, 2022 985 +1 +0.2%
September 06, 2022 984 +3 +0.4%
August 27, 2022 981 +3 +0.4%
August 21, 2022 978 +2 +0.3%
August 14, 2022 976 +3 +0.4%
August 08, 2022 973 -3 -0.4%
July 26, 2022 976 +1 +0.2%
June 23, 2022 975 +2 +0.3%
June 17, 2022 973 +1 +0.2%
June 10, 2022 972 +1 +0.2%
June 03, 2022 971 +3 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs