സയൻസ് കഫേ on Clubhouse

സയൻസ് കഫേ Clubhouse
1.6k Members
🔬 Science 🍏 Education Topics
Updated: Aug 13, 2022

Description

ശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം, സിനിമ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരിടം. ഇവൻ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ fb പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക
https://www.facebook.com/സയൻസ്-കഫേ-106443064993338/

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,600 -39 -2.4%
November 22, 2021 1,639 -3 -0.2%
November 08, 2021 1,642 -2 -0.2%
October 31, 2021 1,644 +20 +1.3%
July 15, 2021 1,624 +20 +1.3%
July 08, 2021 1,604 +6 +0.4%
July 07, 2021 1,598 +5 +0.4%
July 05, 2021 1,593 +6 +0.4%
July 04, 2021 1,587 +14 +0.9%
July 03, 2021 1,573 +6 +0.4%
July 02, 2021 1,567 +13 +0.9%
June 30, 2021 1,554 +9 +0.6%
June 29, 2021 1,545 +4 +0.3%
June 28, 2021 1,541 +11 +0.8%
June 26, 2021 1,530 +10 +0.7%
June 25, 2021 1,520 +3 +0.2%
June 24, 2021 1,517 +12 +0.8%
June 23, 2021 1,505 +5 +0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs