L̼u̼c̼k̼y̼ b̼o̼y̼ on Clubhouse

Updated: Oct 30, 2022
L̼u̼c̼k̼y̼ b̼o̼y̼ Clubhouse
2.5k Followers
2.7k Following
@moneyforce Username

Bio

🇸🇱Lᴀɴᴅʜᴇᴇʀᴇ ʀᴇᴇʀ ᴍᴜᴅᴜɢ ᴀʜ 🇸🇱
🇸🇱ʀᴇᴇʀᴋᴀ ᴋᴀʟɪʏᴀ sᴏᴍᴀʟɪᴀ ᴋᴀᴅᴏᴏʙɪʏᴀ🇸🇱

⫷C⫸⫷u⫸⫷m⫸⫷a⫸⫷r⫸ ⫷m⫸⫷a⫸⫷x⫸⫷a⫸⫷m⫸⫷u⫸⫷d⫸🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴 🇸🇱ᴘᴜɴᴛʟᴀɴᴅᴇʀ ɴɪᴍᴀᴅᴜ ɴᴀɢᴀʙᴀᴅᴀɴ🇸🇱🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇱🌹🌹🌹🌹🌹🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇴🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇸🇱🇸🇴🇸🇴❤️❤️🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🌹🌹🌹🌹🌹🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇱❤️❤️🇸🇱🇸🇱🇸🇴🌹🌹🌹🇸🇴🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇴🇸🇴🌹🌹🌹🇸🇴🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇴🇸🇴🌹🌹🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱❤️❤️❤️🇸🇱🇸🇴🇸🇴🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️🇸🇱🇸🇱🇸🇴🌹🌹🌹🌹🇸🇱🇸🇱❤️❤️❤️🇸🇱🇸🇴🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇸🇴🇸🇱🇸🇱❤️❤️❤️❤️🇸🇱❤️❤️❤️❤️🇸🇱🇸🇱🇸🇴🌹🌹🌹🇸🇴🇸🇴🇸🇴🇸🇱🇸🇱❤️❤️❤️🇸🇱🇸🇱🇸🇴🇸🇴🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇸🇴🇸🇱🇸🇱🇸🇱❤️❤️🇸🇱🇸🇱🇸🇴🇸🇴🌹🌹🌹🌹🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱❤️❤️❤️❤️🇸🇱🇸🇱

🇸🇱🇸🇱🇸🇱🇸🇱

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
September 06, 2022 2,500 -100 -3.9%
August 26, 2022 2,600 +100 +4.0%
August 23, 2022 2,500 -100 -3.9%
December 04, 2021 2,600 +100 +4.0%
October 18, 2021 2,500 +100 +4.2%
September 23, 2021 2,400 +166 +7.5%
August 26, 2021 2,234 +244 +12.3%
June 27, 2021 1,990 +7 +0.4%
June 19, 2021 1,983 +23 +1.2%
June 10, 2021 1,960 +58 +3.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users