ഒലക്ക on Clubhouse

ഒലക്ക Clubhouse
2.1k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

𝒀𝑶𝑼𝑹 𝑶𝑾𝑵 𝑪𝑯𝑨𝑻𝑹𝑶𝑶𝑴 & 𝑬𝑵𝑱𝑶𝒀 ᗰ𝒂𝒍𝒂𝒚𝒂𝒍𝒂𝒎 | ᖴ𝒖𝒏 | 𝗚𝒂𝒎𝒆𝒔 | ᑕ𝒉𝒂𝒕 | ᑕ𝒐𝒎𝒆𝒅𝒚 | ᗰ𝒐𝒗𝒊𝒆𝒔 | ᖇ𝒆𝒗𝒊𝒆𝒘𝒔 | ᑭ𝒖𝒃𝒈 | ᑕ𝒂𝒍𝒍 𝒐𝒇 𝒅𝒖𝒕𝒚 | T𝒆𝒄𝒉𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒚 | O𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆 | ᗷ𝒖𝒔𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 | ᖴ𝒂𝒎𝒊𝒍𝒚 ᑕ𝒍𝒖𝒃 | ᖴ𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅𝒔𝒉𝒊𝒑 | ᗪ𝒊𝒔𝒄𝒖𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔 | ᗪ𝒆𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 | ᗪ𝒆𝒃𝒂𝒕𝒆 | 𝗦𝒐𝒏𝒈𝒔 | ᗩ𝒖𝒅𝒊𝒐 ᒪ𝒂𝒖𝒏𝒄𝒉
𝐑𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝗼𝐧 , 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞 & 𝐂𝗼𝐥𝗼𝐮𝐫: 𝑷𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆 𝒃𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒅𝒇𝒖𝒍 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓𝒔 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒃𝒂𝒄𝒌𝒈𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅𝒔 . 𝑺𝒐 𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒕𝒎𝒐𝒔𝒑𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒔𝒂𝒇𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒎𝒇𝒐𝒓𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 , 𝒑𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆 𝒂𝒗𝒐𝒊𝒅 𝒕𝒂𝒍𝒌𝒔 𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒍𝒊𝒈𝒊𝒐𝒏 , 𝒄𝒂𝒔𝒕𝒆 𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒖𝒓
𝐏𝐞𝐫𝐬𝗼𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤𝐬: 𝑫𝒐 𝒏𝒐𝒕 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒚 𝒐𝒖𝒕 𝒂𝒏𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒎 𝒐𝒇 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒄𝒌𝒔 , 𝒃𝒖𝒍𝒍𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒓 𝒉𝒂𝒓𝒂𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈 . 𝑷𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒕 𝒎𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒆 “𝒂𝒈𝒓𝒆𝒆 𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒂𝒈𝒓𝒆𝒆“
𝐍𝗼 𝐩𝐫𝗼𝗺𝗼𝐭𝐢𝗼𝐧 𝗼𝐟 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐬 𝗼𝐫 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬:

Rules

𝐑𝐞𝐥𝐢𝐠𝐢𝗼𝐧 , 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞 & 𝐂𝗼𝐥𝗼𝐮𝐫

𝑷𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆 𝒃𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒅𝒇𝒖𝒍 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓𝒔 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒃𝒂𝒄𝒌𝒈𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅𝒔 . 𝑺𝒐 𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒕𝒎𝒐𝒔𝒑𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒔𝒂𝒇𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒎𝒇𝒐𝒓𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 , 𝒑𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆 𝒂𝒗𝒐𝒊𝒅 𝒕𝒂𝒍𝒌𝒔 𝒐𝒏 𝒓𝒆𝒍𝒊𝒈𝒊𝒐𝒏 , 𝒄𝒂𝒔𝒕𝒆 𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒖𝒓

𝐏𝐞𝐫𝐬𝗼𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐭𝐭𝐚𝐜𝐤𝐬

𝑫𝒐 𝒏𝒐𝒕 𝒄𝒂𝒓𝒓𝒚 𝒐𝒖𝒕 𝒂𝒏𝒚 𝒇𝒐𝒓𝒎 𝒐𝒇 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒄𝒌𝒔 , 𝒃𝒖𝒍𝒍𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒐𝒓 𝒉𝒂𝒓𝒂𝒔𝒔𝒊𝒏𝒈 . 𝑷𝒍𝒆𝒂𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒕 𝒎𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒑𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒄𝒆 “𝒂𝒈𝒓𝒆𝒆 𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒔𝒂𝒈𝒓𝒆𝒆“

𝐍𝗼 𝐩𝐫𝗼𝗺𝗼𝐭𝐢𝗼𝐧 𝗼𝐟 𝐝𝐫𝐮𝐠𝐬 𝗼𝐫 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 2,117 +1 +0.1%
February 05, 2024 2,116 0 0.0%
December 22, 2023 2,116 0 0.0%
November 10, 2023 2,116 0 0.0%
October 10, 2023 2,116 +2 +0.1%
September 11, 2023 2,114 0 0.0%
August 13, 2023 2,114 0 0.0%
July 11, 2023 2,114 +1 +0.1%
June 18, 2023 2,113 +12 +0.6%
March 17, 2023 2,101 +1 +0.1%
March 12, 2022 2,100 -21 -1.0%
November 15, 2021 2,121 +1 +0.1%
November 12, 2021 2,120 -4 -0.2%
November 04, 2021 2,124 +1 +0.1%
November 01, 2021 2,123 +1 +0.1%
October 28, 2021 2,122 -12 -0.6%
August 25, 2021 2,134 -3 -0.2%
August 24, 2021 2,137 +1 +0.1%
August 23, 2021 2,136 +1 +0.1%
August 22, 2021 2,135 +2 +0.1%
August 21, 2021 2,133 +288 +15.7%
August 20, 2021 1,845 -2 -0.2%
August 18, 2021 1,847 -348 -15.9%

Charts

Some Club Members

More Clubs