ಸ್ಟಾರ್ of ಕರುನಾಡು on Clubhouse

ಸ್ಟಾರ್ of ಕರುನಾಡು Clubhouse
2.2k Members
👥 Social Issues 🎧 Music 👥 Social Issues Topics
Updated: Mar 17, 2023

Description

Welcome To Star Of Karunadu/ಸ್ಟಾರ್ of ಕರುನಾಡು

It's a free platform to showcast your talent & one forum for talented audience to explore.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ಉಚಿತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ

Rules

Be polite Be smart Be happy

This a group for a talented artist who struggles for the right platform to shine themselves ,we like to help them to reach there destination as we can,

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 2,213 +13 +0.6%
March 11, 2022 2,200 -61 -2.7%
November 19, 2021 2,261 +2 +0.1%
November 18, 2021 2,259 -1 -0.1%
November 16, 2021 2,260 -3 -0.2%
November 14, 2021 2,263 -1 -0.1%
November 13, 2021 2,264 -5 -0.3%
November 11, 2021 2,269 +4 +0.2%
November 10, 2021 2,265 -3 -0.2%
November 09, 2021 2,268 +14 +0.7%
November 06, 2021 2,254 -1 -0.1%
November 02, 2021 2,255 +3 +0.2%
November 01, 2021 2,252 +1 +0.1%
October 31, 2021 2,251 +18 +0.9%
October 29, 2021 2,233 +1 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs