യുക്തൻസ് കോർണർ on Clubhouse

യുക്തൻസ് കോർണർ Clubhouse
4.1k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

ആർക്കും സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ സംവദിക്കാം എല്ലാവര്ക്കും തുല്യത.

Article 51A(h) of the Indian Constitution: to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 4,174 +47 +1.2%
February 05, 2024 4,127 +24 +0.6%
December 22, 2023 4,103 +42 +1.1%
November 10, 2023 4,061 +31 +0.8%
October 10, 2023 4,030 +127 +3.3%
September 11, 2023 3,903 +132 +3.6%
August 13, 2023 3,771 +8 +0.3%
July 11, 2023 3,763 +6 +0.2%
June 18, 2023 3,757 -35 -1.0%
March 17, 2023 3,792 -8 -0.3%
January 31, 2023 3,800 +100 +2.8%
December 01, 2022 3,700 +100 +2.8%
September 19, 2022 3,600 +100 +2.9%
July 13, 2022 3,500 +100 +3.0%
April 17, 2022 3,400 +100 +3.1%
March 12, 2022 3,300 +492 +17.6%
November 24, 2021 2,808 +9 +0.4%
November 23, 2021 2,799 +4 +0.2%
November 22, 2021 2,795 +18 +0.7%
November 21, 2021 2,777 +33 +1.3%
November 19, 2021 2,744 +17 +0.7%
November 17, 2021 2,727 +50 +1.9%
November 16, 2021 2,677 +11 +0.5%
November 15, 2021 2,666 +7 +0.3%
November 14, 2021 2,659 +6 +0.3%
November 13, 2021 2,653 +16 +0.7%
November 12, 2021 2,637 +15 +0.6%
November 11, 2021 2,622 +61 +2.4%
November 09, 2021 2,561 +1 +0.1%
November 08, 2021 2,560 +12 +0.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs