പത്രോസ് പാറമേല്‍ on Clubhouse

Updated: Jun 11, 2024
പത്രോസ് പാറമേല്‍ Clubhouse
147 Followers
141 Following
Aug 25, 2021 Registered
@patroseparamel Username

Bio

Matthew 16:18⛪
 നീ പത്രൊസ് ആകുന്നു; ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും; പാതാളഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു.🪨

Invited by: 369 Agape

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
June 11, 2024 147 +54 +58.1%
July 12, 2023 93 +6 +6.9%
November 16, 2022 87 +2 +2.4%
September 07, 2022 85 +1 +1.2%
July 28, 2022 84 +4 +5.0%
June 21, 2022 80 +3 +3.9%
May 15, 2022 77 +6 +8.5%
April 06, 2022 71 +3 +4.5%
February 08, 2022 68 +3 +4.7%
January 01, 2022 65 +7 +12.1%

Charts

Member of

More Clubhouse users