പത്രങ്ങളിലൂടെ on Clubhouse

പത്രങ്ങളിലൂടെ Clubhouse
15.7k Members
📰 Current Events Topic
Updated: Dec 1, 2022

Description

വാർത്തകൾ ഒരു വീക്കനസ് ആയവർക്ക് ഒരിടം 😇2 മണിക്കൂർ ; 10 പത്രങ്ങൾ ; അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്തകൾ ! മലയാളം | ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങളിലെ പ്രധാന ലോകവാർത്തകൾ കേൾക്കാം !

Admins/ Readers

1.Dr.G.V.Hari
2.Deepa Mariam Alexander
3.Adv. Suja Bhaskar
4.Venkitesh S. Iyer
5.Hashik Mohammad
6.Jilu Mathew
7.Mujeeb
8.Aashik
9.Balavenu
10.Janish
11.Thampi

Rules

ചിന്താ പ്രഭാതം

ചിന്താവിഷയം

വാർത്താ ലോകം

ആഗോള വാർത്തകൾ

കേട്ടവർ പറയും | പച്ചപ്പാട്ട്

കേൾവിക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇത്തിരി നേരം I ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിത്യഹരിതഗാനം ✓For your Feed back and Live updates whatsapp : 9895006811

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
October 30, 2022 15,700 +100 +0.7%
September 30, 2022 15,600 +100 +0.7%
August 21, 2022 15,500 +100 +0.7%
July 26, 2022 15,400 +100 +0.7%
July 06, 2022 15,300 +100 +0.7%
June 23, 2022 15,200 +100 +0.7%
June 10, 2022 15,100 +100 +0.7%
June 03, 2022 15,000 +100 +0.7%
May 15, 2022 14,900 +100 +0.7%
April 24, 2022 14,800 +100 +0.7%
April 03, 2022 14,700 +100 +0.7%
March 27, 2022 14,600 -100 -0.7%
March 19, 2022 14,700 +100 +0.7%
March 12, 2022 14,600 +300 +2.1%
November 24, 2021 14,300 +6 +0.1%
November 23, 2021 14,294 +3 +0.1%
November 22, 2021 14,291 +11 +0.1%
November 21, 2021 14,280 -1 -0.1%
November 20, 2021 14,281 +5 +0.1%
November 19, 2021 14,276 +1 +0.1%
November 18, 2021 14,275 +4 +0.1%
November 17, 2021 14,271 +7 +0.1%
November 15, 2021 14,264 +6 +0.1%
November 14, 2021 14,258 +3 +0.1%
November 13, 2021 14,255 +2 +0.1%
November 12, 2021 14,253 +7 +0.1%
November 11, 2021 14,246 +4 +0.1%
November 10, 2021 14,242 +3 +0.1%
November 09, 2021 14,239 +2 +0.1%
November 08, 2021 14,237 +3 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs