പത്രങ്ങളിലൂടെ on Clubhouse

പത്രങ്ങളിലൂടെ Clubhouse
8.3k Followers
923 Members
Updated: Jul 16, 2021

Description

2 മണിക്കൂർ ; 10 പത്രങ്ങൾ ; അന്താരാഷ്ട്ര വാർത്തകൾ ! മലയാളം | ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങളിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം !

Rules

ചിന്താ പ്രഭാതം

ലോകത്തിലെ ഏത് പത്രവും അതിലെ വാർത്തയും പങ്ക് വയ്ക്കാൻ അവസരം

വാർത്താ ലോകം

സഭ്യമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യസം പറയാം

അഥിതി, പച്ചപ്പാട്ട്

ആരംഭവും അവസാനവും ചിന്താവിഷയം - Food 4 Thought !

Last 30 Days Breakdown

Day Followers Gain % Gain
July 09, 2021 8,328 +161 +2.0%
July 07, 2021 8,167 +112 +1.4%
July 06, 2021 8,055 +123 +1.6%
July 05, 2021 7,932 +174 +2.3%
July 04, 2021 7,758 +114 +1.5%
July 02, 2021 7,644 +140 +1.9%
July 01, 2021 7,504 +318 +4.5%
June 29, 2021 7,186 +174 +2.5%
June 28, 2021 7,012 +212 +3.2%
June 27, 2021 6,800 +203 +3.1%
June 26, 2021 6,597 +234 +3.7%
June 25, 2021 6,363 +302 +5.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs