eblis 4 on Clubhouse

Updated: Aug 26, 2022
eblis 4 Clubhouse
1000 Followers
722 Following
May 13, 2021 Registered
@imeblis Username

Bio

𝐌𝐚𝐡𝐬𝐚 𝐆𝐢𝐬𝐡𝐚
𝐈𝐧 𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩
🤩 ɪʀᴀϙ , sᴜʟᴀʏᴍᴀɴɪʏᴀʜ - ᴋᴜʀᴅɪsʜ ɢɪʀʟ
😍 ɪʀᴀɴ , ᴛᴇʜʀᴀɴ , ϙᴏʟʜᴀᴋ
🎈🎂 1991 🎂🎈 ╭══════════♥️═╮
𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔
މވࡄࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ
╰═♥️══════════╯
ܩَܧߺܝِ ܩߺࡍ߭ ، ܦ۬۬ߺ̣ࡅܝ‌ࡅࡄߺ۬ࡅ۬ࡐ‌ࡍ߭ ࡆܝ ۬ܝ‌᠀ ܤࡆࡎ
ܝ‌ِܿࡅܿܥ‌ِܭ݇ߺߺࡊ‌ ࡅ࡙ߺܘ כر‌᠀ࡏܿܘ ࡅߺ߳ࡋܟ̇ܘ
ܩߊ‌ܒ‌ߊ‌ܝ‌ࡅ࡙ܩܢ‌ܢ̣ߺߊ‌‌ܟ݆ࡄ݅ܝܩܢ‌ܢ̣ߺߊ‌ܝ߭‌‌ܭߊ‌ܢ̣ߺوࡑ‌‌ܩࡅ࡙ܢ̣ߺࡅ࡙ࡅ࠭ࡅ࡙ܩܢ‌

Invited by: Natasha Butterwick

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
May 24, 2022 1,000 -100 -9.1%
October 28, 2021 1,100 -100 -8.4%
September 22, 2021 1,200 +8 +0.7%
August 24, 2021 1,192 +306 +34.6%

Member of

More Clubhouse users