ജാതി നിർമൂലനം - സാധ്യമാണ് on Clubhouse

ജാതി നിർമൂലനം - സാധ്യമാണ് Clubhouse
464 Members
Updated: Mar 21, 2024

Description

1. പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നവർ അത് ചെയ്യട്ടെ. വരു നമുക്ക് പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം, പ്രായോഗികമാക്കാം.
2. ജാതി തിരയുന്നത് ഒരു മനോരോഗമാണ്, ജാതി ഒരു മാനസ്സിക അവസ്ഥയാണ് - സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉൻമൂലനം തുടങ്ങാം.
3. രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലൂടെയോ നിയമങ്ങളിലൂടെയോ ജാതി നിർമൂലനം അസാധ്യം, മനപരിവർത്തനത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
4. ജാതി വിവേചനത്തിന് എതിരെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനയിലെ നിയമ പരിരക്ഷയും ജാതിവാദവും രണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നൽകാം.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 21, 2024 464 +1 +0.3%
January 30, 2024 463 +2 +0.5%
December 17, 2023 461 +2 +0.5%
November 06, 2023 459 0 0.0%
October 07, 2023 459 +1 +0.3%
September 07, 2023 458 0 0.0%
August 10, 2023 458 0 0.0%
July 08, 2023 458 +1 +0.3%
June 15, 2023 457 -4 -0.9%
March 15, 2023 461 +1 +0.3%
November 18, 2022 460 -1 -0.3%
October 23, 2022 461 -1 -0.3%
October 09, 2022 462 +1 +0.3%
September 30, 2022 461 +1 +0.3%
September 18, 2022 460 +1 +0.3%
August 26, 2022 459 -1 -0.3%
August 07, 2022 460 +1 +0.3%
July 18, 2022 459 +1 +0.3%
June 16, 2022 458 +1 +0.3%
June 02, 2022 457 -1 -0.3%
May 27, 2022 458 +1 +0.3%
May 20, 2022 457 -2 -0.5%
April 30, 2022 459 +3 +0.7%
April 23, 2022 456 +1 +0.3%
April 16, 2022 455 +1 +0.3%
March 26, 2022 454 +1 +0.3%
March 11, 2022 453 -1 -0.3%
November 22, 2021 454 -3 -0.7%
November 12, 2021 457 +1 +0.3%
November 06, 2021 456 +1 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs