ഇറയം on Clubhouse

ഇറയം Clubhouse
758 Members
Updated: Mar 8, 2024

Description

സമകാലികജീവിതം, ഭാഷ, സാഹിത്യം, കല, സംസ്കാരം എന്നിവയെപ്പറ്റി മിണ്ടിപ്പറഞ്ഞിരിക്കാനൊരു ചായ്പ്പ്.
ഇത്
അക്കാദമിക സംവാദങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന പൊതു ഇടമാണ്.

വിഷയമേഖല: അക്കാദമികമോ സാമൂഹികമോ സാംസ്കാരികമോ ആയ വിഷയങ്ങളിലാണ് ഊന്നൽ.
സംവാദ സ്വഭാവം: തീർപ്പുകളല്ല.‌തേടലുകളാണ്.
സംവാദങ്ങൾ അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ്.
ജനാധിപത്യ സംവാദ സംസ്കാരമാണ് സ്വീകാര്യം.

Rules

വിഷയമേഖല

അക്കാദമികമോ സാമൂഹികമോ സാംസ്കാരികമോ ആയ വിഷയങ്ങളിലാണ് ഊന്നൽ.

സംവാദ സ്വഭാവം

തീർപ്പുകളല്ല.‌തേടലുകളാണ്.
സംവാദങ്ങൾ അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ്.
ജനാധിപത്യ സംവാദ സംസ്കാരമാണ് സ്വീകാര്യം.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 08, 2024 758 +1 +0.2%
January 18, 2024 757 0 0.0%
December 04, 2023 757 +3 +0.4%
October 29, 2023 754 0 0.0%
September 29, 2023 754 +1 +0.2%
August 30, 2023 753 0 0.0%
July 27, 2023 753 +1 +0.2%
July 01, 2023 752 +5 +0.7%
April 06, 2023 747 0 0.0%
March 11, 2023 747 +3 +0.5%
January 07, 2023 744 +1 +0.2%
December 23, 2022 743 +1 +0.2%
November 09, 2022 742 +1 +0.2%
October 28, 2022 741 +1 +0.2%
October 21, 2022 740 +2 +0.3%
October 08, 2022 738 +1 +0.2%
September 29, 2022 737 -3 -0.5%
August 18, 2022 740 -2 -0.3%
July 10, 2022 742 +2 +0.3%
June 01, 2022 740 +1 +0.2%
May 25, 2022 739 +1 +0.2%
May 12, 2022 738 +2 +0.3%
April 21, 2022 736 -2 -0.3%
April 14, 2022 738 +1 +0.2%
March 09, 2022 737 +3 +0.5%
November 08, 2021 734 +1 +0.2%
November 06, 2021 733 +2 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs