തലോടി on Clubhouse

തലോടി Clubhouse
3.2k Members
Updated: Mar 26, 2024

Description

ഇത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പ് അല്ല. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉത്തരവാദി പരസ്പര ബഹുമാനത്തോട് കൂടി ചർച്ചയിൽ ഇടപെടുക
Respect: ഈ റൂമിന്റെ ഉദ്ദേശം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചു പഠിക്കാനും,അറിയാനും കേൾവിക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടി ആകുന്നു പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ട് സംസാരിക്കുക വ്യക്തിഹത്യ പാടില്ല അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മോഡറേറസ് ഇടപെടും
Two Round: ഈ റൂമിൽ രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ആദ്യ റൗണ്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ 4 മിനിറ്റ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും 2 counter time ആയിരിക്കും 3 മിനിറ്റ് വെച്ച് വിഷയത്തിന് counter ചെയ്യാം
Data based: നിങ്ങൾ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അതിന്റെ data ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് data based കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക വിശ്വാസികൾ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആഷേപ്പിച്ചു സംസാരം പാടില്ല

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 26, 2024 3,248 +176 +5.8%
February 05, 2024 3,072 +254 +9.1%
December 22, 2023 2,818 +233 +9.1%
November 10, 2023 2,585 +166 +6.9%
October 10, 2023 2,419 +337 +16.2%
September 11, 2023 2,082 +342 +19.7%
August 13, 2023 1,740 +140 +8.8%
July 11, 2023 1,600 +31 +2.0%
June 18, 2023 1,569 +163 +11.6%
March 17, 2023 1,406 +6 +0.5%
January 27, 2023 1,400 +100 +7.7%
December 24, 2022 1,300 +100 +8.4%
November 05, 2022 1,200 +100 +9.1%
September 30, 2022 1,100 +100 +10.0%
September 19, 2022 1,000 +26 +2.7%
September 12, 2022 974 +40 +4.3%
September 06, 2022 934 +35 +3.9%
August 27, 2022 899 +20 +2.3%
August 21, 2022 879 +46 +5.6%
August 14, 2022 833 +48 +6.2%
August 08, 2022 785 +85 +12.2%
August 01, 2022 700 +17 +2.5%
July 26, 2022 683 +43 +6.8%
July 19, 2022 640 +35 +5.8%
July 13, 2022 605 +22 +3.8%
July 06, 2022 583 +2 +0.4%
June 30, 2022 581 +6 +1.1%
June 17, 2022 575 +11 +2.0%
June 10, 2022 564 +9 +1.7%
June 03, 2022 555 +5 +1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs