ദൈവപിതാവ് on Clubhouse

ദൈവപിതാവ് Clubhouse
2.9k Members
Updated: Jan 30, 2024

Description

I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end

നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ
പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ്

ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അറിയുന്നു. അനുഭവിക്കുന്നു

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 30, 2024 2,956 +124 +4.4%
December 17, 2023 2,832 +106 +3.9%
November 06, 2023 2,726 +100 +3.9%
October 07, 2023 2,626 +288 +12.4%
September 07, 2023 2,338 +109 +4.9%
August 10, 2023 2,229 +58 +2.7%
July 08, 2023 2,171 +58 +2.8%
June 15, 2023 2,113 +183 +9.5%
March 15, 2023 1,930 +30 +1.6%
January 19, 2023 1,900 +100 +5.6%
December 24, 2022 1,800 +100 +5.9%
October 16, 2022 1,700 +100 +6.3%
September 11, 2022 1,600 +100 +6.7%
August 07, 2022 1,500 +100 +7.2%
June 29, 2022 1,400 +100 +7.7%
May 20, 2022 1,300 +100 +8.4%
April 30, 2022 1,200 +100 +9.1%
April 09, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 02, 2022 1,000 +29 +3.0%
March 26, 2022 971 +79 +8.9%
March 18, 2022 892 +52 +6.2%
March 11, 2022 840 +354 +72.9%
November 22, 2021 486 +90 +22.8%
November 16, 2021 396 +4 +1.1%
November 15, 2021 392 +1 +0.3%
November 13, 2021 391 +9 +2.4%
November 11, 2021 382 +7 +1.9%
November 09, 2021 375 +2 +0.6%
November 08, 2021 373 +52 +16.2%
October 31, 2021 321 +3 +1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs