പൂവനും_പെടയും on Clubhouse

പൂവനും_പെടയും Clubhouse
3.5k Members
Updated: Sep 25, 2022

Description

* 𝕵𝖚𝖓𝖎𝖔𝖗 𝕸𝖆𝖓𝖉𝖗𝖆𝖐𝖊
* 𝕭𝖊𝖓𝖏𝖆𝖒𝖎𝖓 𝕷𝖎𝖓𝖚𝖘
* 𝕿𝖍𝖊𝖐𝖐𝖆𝖓
* 𝕻𝖑𝖚𝖛𝖎𝖔𝖕𝖍𝖎𝖑𝖊
* 𝕾𝖎𝖘𝖎𝖗𝖆
1.. എല്ലാ കോഴി യും കൂവട്ടെ...

ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കൂം അവസരം കൊടൂക്കുക..ഇവിടെ വരുന്നവരും നിലനില്ക്കുന്നവരും അപരിചിതരാവാം.പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറുക.give opportunities for everyone who came here please respect each other.

2.തുല്ല്യാവസരം

ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അവസരം തുല്ലൃമാണ്..അവസരം നിഷേധിക്കുന്നവർ(മൈക്ക് തീനികൾ)ക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടൂം...നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാശിയൂം വൈരാഗൃവൂം തീർക്കാനുള്ള അവസരമല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പ്.

3.ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പല്ല
ഇത് നമ്മൂടെ ഗ്രൂപ്പാണ് അത് മനസിലാക്കി പെരുമാറുക..ആർക്കൂം എപ്പോഴൂം കയറി വരാം.എന്നാൽ എന്തൂം വിളിച്ചൂപറയാമെന്ന് ധരിക്കരുത്..( പരിപാടി കളിൽ മാറ്റം വരൂത്താൻ അധികാരമുള്ളവർ ഇവിടുണ്ട്..

ഞങ്ങളും നിങ്ങളും നമ്മളാകാൻ നമുക്ക് അൽല്ലപ്പനേരം ഒരുമിച്ചിരിക്കാം

നിന്നെ നീ അറിയുക (മുഖം മൂടി അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് വരു😉)

നമ്മളെ കൊണ്ട്... പറ്റും...നിസ്സാരം...💥

Rules

1.. എല്ലാ കോഴി യും കൂവട്ടെ...

ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കൂം അവസരം കൊടൂക്കുക..ഇവിടെ വരുന്നവരും നിലനില്ക്കുന്നവരും അപരിചിതരാവാം.പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറുക.give opportunities for everyone who came here please respect each other.

2..അവസരം തുല്യമാണ്

ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അവസരം തുല്ലൃമാണ്..അവസരം നിഷേധിക്കുന്നവർ(മൈക്ക് തീനികൾ)ക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടൂം...നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാശിയൂം വൈരാഗൃവൂം തീർക്കാനുള്ള അവസരമല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പ്.

3..ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പല്ല....

ഇത് നമ്മൂടെ ഗ്രൂപ്പാണ് അത് മനസിലാക്കി പെരുമാറുക..ആർക്കൂം എപ്പോഴൂം കയറി വരാം.എന്നാൽ എന്തൂം വിളിച്ചൂപറയാമെന്ന് ധരിക്കരുത്..( പരിപാടി കളിൽ മാറ്റം വരൂത്താൻ അധികാരമുള്ളവർ ഇവിടുണ്ട്..

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 28, 2022 3,500 +100 +3.0%
May 21, 2022 3,400 +100 +3.1%
May 15, 2022 3,300 +100 +3.2%
April 24, 2022 3,200 +100 +3.3%
April 03, 2022 3,100 +100 +3.4%
March 19, 2022 3,000 +100 +3.5%
March 12, 2022 2,900 +1,510 +108.7%
November 24, 2021 1,390 +8 +0.6%
November 23, 2021 1,382 +132 +10.6%
November 16, 2021 1,250 +7 +0.6%
November 15, 2021 1,243 +3 +0.3%
November 14, 2021 1,240 +21 +1.8%
November 13, 2021 1,219 +7 +0.6%
November 12, 2021 1,212 +23 +2.0%
November 11, 2021 1,189 +20 +1.8%
November 10, 2021 1,169 +89 +8.3%
November 08, 2021 1,080 +118 +12.3%
November 07, 2021 962 +135 +16.4%
November 05, 2021 827 +89 +12.1%
November 04, 2021 738 +36 +5.2%
November 03, 2021 702 +26 +3.9%
November 01, 2021 676 +3 +0.5%
October 31, 2021 673 +54 +8.8%
October 30, 2021 619 +29 +5.0%
October 29, 2021 590 +27 +4.8%

Charts

Some Club Members

More Clubs