നമ്മളെ ആർക്ക് വേണം?!? on Clubhouse

നമ്മളെ ആർക്ക് വേണം?!? Clubhouse
14.9k Members
Updated: Dec 1, 2022

Description

Opportunity ഓപ്പൺ ആയും Equal ആയും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം🌝🕊️🕊️🕊️☮️

Founders of chuchu round on club house 👿💥

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
December 01, 2022 14,900 +100 +0.7%
October 10, 2022 14,800 +100 +0.7%
September 12, 2022 14,700 +100 +0.7%
August 27, 2022 14,600 +100 +0.7%
August 08, 2022 14,500 +100 +0.7%
July 13, 2022 14,400 +100 +0.7%
June 17, 2022 14,300 +100 +0.8%
May 21, 2022 14,200 +100 +0.8%
May 08, 2022 14,100 +100 +0.8%
April 24, 2022 14,000 +100 +0.8%
April 17, 2022 13,900 +100 +0.8%
April 03, 2022 13,800 +100 +0.8%
March 19, 2022 13,700 +100 +0.8%
March 12, 2022 13,600 +1,961 +16.9%
November 24, 2021 11,639 -1 -0.1%
November 22, 2021 11,640 -1 -0.1%
November 21, 2021 11,641 +15 +0.2%
November 20, 2021 11,626 +5 +0.1%
November 19, 2021 11,621 +7 +0.1%
November 18, 2021 11,614 -2 -0.1%
November 17, 2021 11,616 -3 -0.1%
November 16, 2021 11,619 +1 +0.1%
November 15, 2021 11,618 +30 +0.3%
November 14, 2021 11,588 +3 +0.1%
November 13, 2021 11,585 +10 +0.1%
November 12, 2021 11,575 +2 +0.1%
November 11, 2021 11,573 +11 +0.1%
November 10, 2021 11,562 +16 +0.2%
November 09, 2021 11,546 +5 +0.1%
November 08, 2021 11,541 +21 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs