നമ്മളെ ആർക്ക് വേണം?!? on Clubhouse

നമ്മളെ ആർക്ക് വേണം?!? Clubhouse
14.9k Members
Updated: Feb 5, 2024

Description

Opportunity ഓപ്പൺ ആയും Equal ആയും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടം🌝🕊️🕊️🕊️☮️

Founders of chuchu round on club house 👿💥

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 05, 2024 14,944 +10 +0.1%
December 22, 2023 14,934 +8 +0.1%
November 10, 2023 14,926 +3 +0.1%
October 10, 2023 14,923 +2 +0.1%
September 11, 2023 14,921 -3 -0.1%
August 13, 2023 14,924 -5 -0.1%
July 11, 2023 14,929 +3 +0.1%
June 18, 2023 14,926 +27 +0.2%
March 17, 2023 14,899 -1 -0.1%
January 31, 2023 14,900 +100 +0.7%
January 23, 2023 14,800 -100 -0.7%
December 01, 2022 14,900 +100 +0.7%
October 10, 2022 14,800 +100 +0.7%
September 12, 2022 14,700 +100 +0.7%
August 27, 2022 14,600 +100 +0.7%
August 08, 2022 14,500 +100 +0.7%
July 13, 2022 14,400 +100 +0.7%
June 17, 2022 14,300 +100 +0.8%
May 21, 2022 14,200 +100 +0.8%
May 08, 2022 14,100 +100 +0.8%
April 24, 2022 14,000 +100 +0.8%
April 17, 2022 13,900 +100 +0.8%
April 03, 2022 13,800 +100 +0.8%
March 19, 2022 13,700 +100 +0.8%
March 12, 2022 13,600 +1,961 +16.9%
November 24, 2021 11,639 -1 -0.1%
November 22, 2021 11,640 -1 -0.1%
November 21, 2021 11,641 +15 +0.2%
November 20, 2021 11,626 +5 +0.1%
November 19, 2021 11,621 +7 +0.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs