පුංචගෙ ගැලරිය on Clubhouse

පුංචගෙ ගැලරිය Clubhouse
1.1k Members
Updated: May 21, 2022

Description

No Politics 😌 ආතල් එකේ ඉන්න join වෙන්න

💠මගේ කියල එකක් නෑ මේක අපේ !
කැමති වෙලාවක රූම් එකක් හදල ආතල් එකක් ගන්න

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 1,100 +70 +6.8%
November 19, 2021 1,030 +2 +0.2%
November 16, 2021 1,028 +3 +0.3%
November 14, 2021 1,025 -2 -0.2%
November 12, 2021 1,027 +3 +0.3%
November 10, 2021 1,024 +2 +0.2%
November 07, 2021 1,022 +3 +0.3%
November 02, 2021 1,019 +5 +0.5%
November 01, 2021 1,014 +2 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs