സാധാരണക്കാരുടെ ശബ്ദം on Clubhouse

സാധാരണക്കാരുടെ ശബ്ദം Clubhouse
2.2k Members
Updated: May 13, 2022

Description

🙏🏽സാധാരണക്കാരുടെ ശബ്ദം ക്ലബിലേക്ക് സ്വാഗതം!
Welcome to SADARANAKARUDE SHABDHAM 🙏🏽
✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

2 Made by the people, for the people 2

A WHO ARE WE? We are the community-led SADARANAKARUDE SHABDHAM , where Clubhouse users across the platform get together to discuss ways of maximizing our collective experience on the app.

OUR MISSION
👇👇👇👇👇👇

Our mission is to be a one-stop-shop for Clubhouse users to understand everything there is to know about the app and empower creators all over the world to create a great experience for the community. Ultimately, our goal is to help Clubhouse user ,to make this platform home for all users

! TOPICS SADARANAKARUDE SHABHDHAM Recaps
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
The Unwritten Rules of Clubhouse
Welcome Newbies ClubHouse
Bio Reviews
How to Moderate a Room
How to Collaborate Effectively
Fresh news
Some special surprise 👯‍♀️👯‍♀️👯‍♀️

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
April 30, 2022 2,200 +100 +4.8%
April 23, 2022 2,100 -100 -4.6%
April 16, 2022 2,200 +100 +4.8%
April 09, 2022 2,100 -100 -4.6%
April 02, 2022 2,200 +100 +4.8%
March 11, 2022 2,100 -58 -2.7%
November 16, 2021 2,158 -1 -0.1%
November 11, 2021 2,159 -1 -0.1%
November 07, 2021 2,160 -1 -0.1%
November 02, 2021 2,161 -3 -0.2%
October 31, 2021 2,164 +1 +0.1%
October 29, 2021 2,163 -2 -0.1%
October 28, 2021 2,165 +396 +22.4%
August 27, 2021 1,769 +4 +0.3%
August 26, 2021 1,765 +22 +1.3%
August 25, 2021 1,743 +16 +1.0%
August 24, 2021 1,727 +3 +0.2%
August 22, 2021 1,724 +8 +0.5%
August 21, 2021 1,716 +10 +0.6%
August 20, 2021 1,706 +2 +0.2%
August 19, 2021 1,704 +4 +0.3%
August 18, 2021 1,700 +9 +0.6%
August 17, 2021 1,691 +21 +1.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs