കടി പത്തായം on Clubhouse

കടി പത്തായം Clubhouse
2.7k Members
🍣 Food & Drink 📎 Small Business Topics
Updated: Jun 29, 2022

Description

രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കൂടാം.

ഹോം മേഡ് ഫുഡ് മേക്കർ ആണോ ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ അവസരം

കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന സംരംഭങ്ങളിൽ പങ്കാളി ആവാം.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 12, 2022 2,700 +110 +4.3%
November 24, 2021 2,590 +2 +0.1%
November 22, 2021 2,588 +2 +0.1%
November 21, 2021 2,586 +4 +0.2%
November 19, 2021 2,582 +9 +0.4%
November 17, 2021 2,573 +2 +0.1%
November 15, 2021 2,571 +4 +0.2%
November 14, 2021 2,567 +4 +0.2%
November 11, 2021 2,563 +2 +0.1%
November 10, 2021 2,561 +10 +0.4%
November 08, 2021 2,551 +3 +0.2%
November 07, 2021 2,548 +5 +0.2%
November 06, 2021 2,543 +1 +0.1%
November 05, 2021 2,542 +2 +0.1%
November 03, 2021 2,540 +3 +0.2%
November 02, 2021 2,537 +5 +0.2%
November 01, 2021 2,532 +2 +0.1%
October 31, 2021 2,530 +2 +0.1%
October 30, 2021 2,528 +6 +0.3%
October 29, 2021 2,522 +7 +0.3%
October 28, 2021 2,515 +331 +15.2%
August 26, 2021 2,184 -1 -0.1%
August 25, 2021 2,185 +4 +0.2%
August 24, 2021 2,181 +32 +1.5%
August 22, 2021 2,149 +5 +0.3%
August 21, 2021 2,144 +5 +0.3%
August 20, 2021 2,139 +10 +0.5%
August 18, 2021 2,129 +19 +1.0%

Charts

Some Club Members

More Clubs