ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് on Clubhouse

ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് Clubhouse
1.9k Members
Updated: Jan 27, 2024

Description

സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ നിറയെ വർത്തമാനം പറയുവാനും തമാശകൾ ആസ്വദിക്കാനും കഴിവുള്ള എല്ലാവര്ക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ലേക്ക് സ്വാഗതം 🙏❤️❤️❤️ 🎊
Hand raise if you need to be promoted to speakers: The reason behind is, we don’t want issues that listeners create. If you don’t accept the invite to come up to speakers panel, you will be removed. Please don’t come creating an issue because removed.
We only entertain 18+ personals: Due to the nature of the conversations happen here we only entertain people who are 18+. Under 18 Will be removed and blocked
Be respectful: Give and take respect.

Rules

Hand raise if you need to be promoted to speakers

The reason behind is, we don’t want issues that listeners create. If you don’t accept the invite to come up to speakers panel, you will be removed. Please don’t come creating an issue because removed.

We only entertain 18+ personals

Due to the nature of the conversations happen here we only entertain people who are 18+. Will be removed and blocked

Be respectful

Give and take respect

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
January 27, 2024 1,911 +80 +4.4%
December 13, 2023 1,831 +96 +5.6%
November 04, 2023 1,735 +92 +5.6%
October 04, 2023 1,643 +102 +6.7%
September 05, 2023 1,541 +118 +8.3%
August 07, 2023 1,423 +136 +10.6%
July 06, 2023 1,287 +147 +12.9%
March 14, 2023 1,140 +40 +3.7%
September 01, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 15, 2022 1,000 +15 +1.6%
April 09, 2022 985 +5 +0.6%
April 02, 2022 980 +2 +0.3%
March 26, 2022 978 +4 +0.5%
March 18, 2022 974 +24 +2.6%
March 10, 2022 950 +441 +86.7%
November 21, 2021 509 +62 +13.9%
November 16, 2021 447 +2 +0.5%
November 15, 2021 445 +18 +4.3%
November 14, 2021 427 +16 +3.9%
November 13, 2021 411 +66 +19.2%
November 04, 2021 345 +30 +9.6%
November 01, 2021 315 +13 +4.4%
October 29, 2021 302 +16 +5.6%

Charts

Some Club Members

More Clubs