ചരിത്രപഥങ്ങളിലൂടെ on Clubhouse

ചരിത്രപഥങ്ങളിലൂടെ Clubhouse
1.5k Members
Updated: Feb 6, 2024

Description

വാമൊഴിവഴക്കങ്ങളിലൂടെയും ഉപാധാനങ്ങളിലൂടെയും തെളിയുന്ന ദേശചരിത്രം, പാരമ്പര്യ അറിവടയാളങ്ങൾ, കല, സംഗീതം, പരിസ്ഥിതി ഒക്കെയും പറയാനും കേൾക്കാനും ഒരിടം.

"ചരിത്രപഥങ്ങളിലൂടെ - പള്ളിക്കോണം രാജീവ്" Fb ഗ്രൂപ്പ് സന്ദർശിക്കുക.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
February 06, 2024 1,523 0 0.0%
December 23, 2023 1,523 +2 +0.2%
November 11, 2023 1,521 +1 +0.1%
October 11, 2023 1,520 +2 +0.2%
September 11, 2023 1,518 0 0.0%
August 14, 2023 1,518 0 0.0%
July 12, 2023 1,518 +2 +0.2%
June 18, 2023 1,516 -4 -0.3%
March 18, 2023 1,520 +3 +0.2%
March 02, 2023 1,517 +17 +1.2%
August 08, 2022 1,500 +100 +7.2%
March 19, 2022 1,400 +100 +7.7%
March 12, 2022 1,300 +92 +7.7%
November 24, 2021 1,208 +5 +0.5%
November 22, 2021 1,203 +6 +0.6%
November 18, 2021 1,197 +23 +2.0%
November 11, 2021 1,174 +3 +0.3%
November 10, 2021 1,171 -1 -0.1%
November 08, 2021 1,172 +8 +0.7%
November 06, 2021 1,164 +5 +0.5%
November 04, 2021 1,159 +6 +0.6%
November 01, 2021 1,153 +4 +0.4%
October 30, 2021 1,149 +6 +0.6%
October 28, 2021 1,143 +332 +41.0%
August 26, 2021 811 +2 +0.3%
August 25, 2021 809 +2 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs