സഭയിലെലോകം on Clubhouse

സഭയിലെലോകം Clubhouse
1.6k Members
Updated: Mar 17, 2023

Description

വരൂ നമുക്ക് തുറന്ന് സത്യം സംസാരിക്കാം. തർക്കിക്കാം, വാദിക്കാം, അവതരിപ്പിക്കാം, വിമർശിക്കാം പ്രസംഗിക്കാം. അസഭ്യം പറയാതിരിക്കാം.. ആശയം കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാം ആയുധം താഴെ വയ്ക്കാം . ബൈബിൾ അതാണ് എൻറെ സത്യവും വെളിച്ചവും

Rules

ചർച്ചചെയ്യാം അസഭ്യം പറയരുത്

ആശയപരമായി നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം വാദിക്കാം തർക്കിക്കാം പക്ഷേ അസഭ്യങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത്

ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുക

ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ സംസാരിച്ചശേഷം സ്വയമായി മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അധികം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടുക മൈക്ക് ബ്ളിക്ക് ചെയ്യുക

നിയമവിരുദ്ധമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരവാദി നിങ്ങൾ തന്നെ

സ്ത്രീവിരുദ്ധത. ജാതി പറയുക. വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്തതു സംസാരിക്കുക. കുലം നിറം ജോലി തുടങ്ങി രാജ്യത്തിൻറെ ഭരണഘടന പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 17, 2023 1,626 +26 +1.7%
January 12, 2023 1,600 +100 +6.7%
October 30, 2022 1,500 +100 +7.2%
August 21, 2022 1,400 +100 +7.7%
July 26, 2022 1,300 +100 +8.4%
June 10, 2022 1,200 +100 +9.1%
May 01, 2022 1,100 +100 +10.0%
April 03, 2022 1,000 +11 +1.2%
March 27, 2022 989 +7 +0.8%
March 19, 2022 982 +4 +0.5%
March 12, 2022 978 +522 +114.5%
November 24, 2021 456 +20 +4.6%
November 22, 2021 436 +51 +13.3%
November 19, 2021 385 +14 +3.8%
November 18, 2021 371 +14 +4.0%
November 16, 2021 357 +3 +0.9%
November 15, 2021 354 +9 +2.7%
November 13, 2021 345 +26 +8.2%
November 12, 2021 319 +2 +0.7%
November 11, 2021 317 +37 +13.3%
November 08, 2021 280 +122 +77.3%
October 31, 2021 158 +30 +23.5%

Charts

Some Club Members

More Clubs