ചങ്ങായീസ് GanG on Clubhouse

ചങ്ങായീസ് GanG Clubhouse
5.4k Members
🎫 Performances 💥 Fun Topics
Updated: Aug 7, 2022

Description

The group is created for fun through variety of games and also allows you to reveal your abilities.

Rules

നിയമം-1

സ്പീക്കർ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു കേറിയാൽ ഉടൻ തന്നെ മൈക് ഓഫ് ചെയ്യണം.

നിയമം-2

മോഡറേറ്റർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആരും ഇടക്ക് കേറി സംസാരിക്കരുത്.നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം തരുന്നതാണ്.

നിയമം-3

അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ആരും കേറി വരരുത്.Fake DPs not Allowed. Chumma accept adichooo 😍

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
May 07, 2022 5,400 -100 -1.9%
March 11, 2022 5,500 -81 -1.5%
November 24, 2021 5,581 -2 -0.1%
November 22, 2021 5,583 -2 -0.1%
November 20, 2021 5,585 -5 -0.1%
November 18, 2021 5,590 -3 -0.1%
November 17, 2021 5,593 -3 -0.1%
November 16, 2021 5,596 -2 -0.1%
November 15, 2021 5,598 -3 -0.1%
November 14, 2021 5,601 -7 -0.2%
November 13, 2021 5,608 -2 -0.1%
November 12, 2021 5,610 -4 -0.1%
November 11, 2021 5,614 -5 -0.1%
November 10, 2021 5,619 -1 -0.1%
November 09, 2021 5,620 -7 -0.2%
November 08, 2021 5,627 -2 -0.1%
November 07, 2021 5,629 +1 +0.1%
November 06, 2021 5,628 -3 -0.1%
November 05, 2021 5,631 -1 -0.1%
November 04, 2021 5,632 -3 -0.1%
November 03, 2021 5,635 -7 -0.2%
November 02, 2021 5,642 -2 -0.1%
November 01, 2021 5,644 -1 -0.1%
October 31, 2021 5,645 -8 -0.2%
October 30, 2021 5,653 -1 -0.1%
October 29, 2021 5,654 -8 -0.2%
October 28, 2021 5,662 +1,245 +28.2%
August 26, 2021 4,417 +29 +0.7%
August 25, 2021 4,388 +88 +2.1%
August 24, 2021 4,300 +7 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs