നാലുമണിക്കാറ്റ് on Clubhouse

നാലുമണിക്കാറ്റ് Clubhouse
3.4k Members
💥 Fun 🎉 Welcome Newbies Topics
Updated: Aug 13, 2022

Description

നമുക്ക് ആദ്യമൊന്നെത്തി നോക്കാം.. പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയാല്‍ ഒരിത്തിരി കേട്ടു നോക്കാം.. അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നിയാല്‍ ചങ്ങാത്തമൊരുക്കാം..

നാലുമണിക്കാറ്റേറ്റ് സൗഹൃദങ്ങളുടെ വേരാഴങ്ങള്‍ തൊടാന്‍ ഒരിടം..!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 11, 2022 3,400 -19 -0.6%
November 21, 2021 3,419 -3 -0.1%
November 11, 2021 3,422 +2 +0.1%
November 09, 2021 3,420 -1 -0.1%
November 04, 2021 3,421 +3 +0.1%
November 03, 2021 3,418 +1 +0.1%
November 02, 2021 3,417 +3 +0.1%
October 31, 2021 3,414 -1 -0.1%
October 30, 2021 3,415 +10 +0.3%
October 29, 2021 3,405 +2 +0.1%
October 28, 2021 3,403 +131 +4.1%
August 24, 2021 3,272 +4 +0.2%
August 22, 2021 3,268 +4 +0.2%
August 21, 2021 3,264 -3 -0.1%
August 20, 2021 3,267 +15 +0.5%
August 18, 2021 3,252 +23 +0.8%
August 17, 2021 3,229 +99 +3.2%
July 15, 2021 3,130 -13 -0.5%
July 08, 2021 3,143 +3 +0.1%
July 06, 2021 3,140 +5 +0.2%
July 05, 2021 3,135 +14 +0.5%
July 04, 2021 3,121 +18 +0.6%
July 03, 2021 3,103 +17 +0.6%
July 02, 2021 3,086 +12 +0.4%
June 30, 2021 3,074 +6 +0.2%
June 29, 2021 3,068 +18 +0.6%
June 27, 2021 3,050 +13 +0.5%
June 26, 2021 3,037 +54 +1.9%
June 25, 2021 2,983 +10 +0.4%
June 24, 2021 2,973 +7 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs