നാലുമണിക്കാറ്റ് on Clubhouse

നാലുമണിക്കാറ്റ് Clubhouse
3.4k Members
Updated: Mar 19, 2024

Description

നമുക്ക് ആദ്യമൊന്നെത്തി നോക്കാം.. പറ്റുമെന്ന് തോന്നിയാല്‍ ഒരിത്തിരി കേട്ടു നോക്കാം.. അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നിയാല്‍ ചങ്ങാത്തമൊരുക്കാം..

നാലുമണിക്കാറ്റേറ്റ് സൗഹൃദങ്ങളുടെ വേരാഴങ്ങള്‍ തൊടാന്‍ ഒരിടം..!

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 19, 2024 3,400 0 0.0%
January 29, 2024 3,400 +3 +0.1%
December 16, 2023 3,397 +3 +0.1%
November 05, 2023 3,394 +1 +0.1%
October 06, 2023 3,393 +2 +0.1%
September 06, 2023 3,391 0 0.0%
August 09, 2023 3,391 +1 +0.1%
July 07, 2023 3,390 0 0.0%
June 15, 2023 3,390 -13 -0.4%
March 15, 2023 3,403 +3 +0.1%
March 11, 2022 3,400 -19 -0.6%
November 21, 2021 3,419 -3 -0.1%
November 11, 2021 3,422 +2 +0.1%
November 09, 2021 3,420 -1 -0.1%
November 04, 2021 3,421 +3 +0.1%
November 03, 2021 3,418 +1 +0.1%
November 02, 2021 3,417 +3 +0.1%
October 31, 2021 3,414 -1 -0.1%
October 30, 2021 3,415 +10 +0.3%
October 29, 2021 3,405 +2 +0.1%
October 28, 2021 3,403 +131 +4.1%
August 24, 2021 3,272 +4 +0.2%
August 22, 2021 3,268 +4 +0.2%
August 21, 2021 3,264 -3 -0.1%
August 20, 2021 3,267 +15 +0.5%
August 18, 2021 3,252 +23 +0.8%
August 17, 2021 3,229 +99 +3.2%
July 15, 2021 3,130 -13 -0.5%
July 08, 2021 3,143 +3 +0.1%
July 06, 2021 3,140 +5 +0.2%

Charts

Some Club Members

More Clubs