വചനം സത്യം on Clubhouse

വചനം സത്യം Clubhouse
982 Members
Updated: Jun 26, 2024

Description

דרך, אמת וחיים.
الطريق والحقيقة والحياة.
No RULES, But you have to: Respect each other's

Rules

No RULES, But you have to

Respect each other's

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
June 26, 2024 982 +4 +0.5%
March 21, 2024 978 +2 +0.3%
January 30, 2024 976 +9 +1.0%
December 17, 2023 967 +4 +0.5%
November 06, 2023 963 +2 +0.3%
October 07, 2023 961 +29 +3.2%
September 07, 2023 932 0 0.0%
August 10, 2023 932 -2 -0.3%
July 08, 2023 934 +3 +0.4%
June 15, 2023 931 +3 +0.4%
March 15, 2023 928 -2 -0.3%
February 03, 2023 930 -1 -0.2%
January 23, 2023 931 +1 +0.2%
January 15, 2023 930 +1 +0.2%
January 11, 2023 929 +3 +0.4%
January 04, 2023 926 +1 +0.2%
December 31, 2022 925 +1 +0.2%
December 27, 2022 924 +1 +0.2%
December 24, 2022 923 +1 +0.2%
November 30, 2022 922 +1 +0.2%
November 24, 2022 921 +2 +0.3%
November 18, 2022 919 +1 +0.2%
November 11, 2022 918 +2 +0.3%
November 05, 2022 916 -1 -0.2%
October 29, 2022 917 -2 -0.3%
October 23, 2022 919 -1 -0.2%
October 09, 2022 920 +1 +0.2%
October 04, 2022 919 +1 +0.2%
September 30, 2022 918 +3 +0.4%
September 24, 2022 915 -3 -0.4%

Charts

Some Club Members

More Clubs