ചിന്താ ജാലകം on Clubhouse

ചിന്താ ജാലകം Clubhouse
1.3k Members
🦠 Covid-19 👋 Clubhouse Topics
Updated: Aug 12, 2022

Description

ചിന്തയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന മാന്യമായ ചർച്ചകളോടൊപ്പം പരസ്പരം പരിചയപ്പെടാം Follow ചെയ്യാം

Rules

മാന്യമായി ഇടപെടുക. പരസ്പരം ആദരിക്കുക

ആദരവും ബഹുമാനവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് ആശയ കൈമാറ്റം നടത്തുക. വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ജനിപ്പിക്കുന്ന സംസാരശൈലികൾ വെടിയുക.

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
March 09, 2022 1,300 +33 +2.7%
November 08, 2021 1,267 -1 -0.1%
October 31, 2021 1,268 +2 +0.2%
October 29, 2021 1,266 +1 +0.1%
October 28, 2021 1,265 +185 +17.2%
August 24, 2021 1,080 +5 +0.5%
August 23, 2021 1,075 +1 +0.1%
August 22, 2021 1,074 +4 +0.4%
August 20, 2021 1,070 +32 +3.1%

Charts

Some Club Members

More Clubs