مالەکەی DARAVAN on Clubhouse

مالەکەی DARAVAN Clubhouse
2.9k Members
Updated: Jan 26, 2024

Description

⚘به خيربين👈بؤ ماله كه ى🌹DARAVAN🌹❤😘🖤💙💚🧡🧡❤🌻💋😘💋😘🥳🌹⚘🌻❤❤❤❤🧡🥰🥳🥰🌻🌹⚘🌹🥰🧡🧡🧡💛💛💙💙💙💋💋💋😘⚘⚘😘🌹🥳🥳🥳🌹🌹🥰🥰😍😍😍😍😘😘😘😘😍🥰🌹🥳⚘💋💙💛💛🌻💚🖤🌻🌻🌻❤❤🌹🌹🌹⚘⚘⚘💋💋💋❤❤❤🌻🌻🌻🥳🥳🥳💙💙💙⚘💋🌹⚘💋❤💋⚘🌹🌻🖤💚💛💙🥳🥰😘🧡❤💋⚘🌹😘⚘💋❤🌻🌹🥰🧡⚘😘دلم ده كه م ⚘به ديارى جونكه تؤ وه فادارى⚘😘💋😘🥰⚘🌻🌹⚘😍😘🥰❤🌹🌻⚘🧡⚘🌹❤️👈ته عدا ل كه س ناكه ين ته عداش ل كه س قبول ناكه ين🥰🌹🥳🌻⚘💋🥳😍😘🥰💋🥳⚘🧡💋❤🧡⚘💋🥳🌹❤🥰😘👋🌻🌹❤⚘🧡💋🥳🥰💋💋💋💋⚘⚘⚘❤❤❤🥰🥰🥰😘😘😘🥳🥳⚘⚘⚘❤❤❤🌹🌹😘🥰😍😍🥳🥳🥳😍💋❤🌹😘🥰💋⚘⚘⚘⚘⚘⚘💋💋💋💋❤❤❤❤😘😘😘🥰🥰🥰🌻🌻😍😍😍😘⚘⚘⚘💋💋🥰🥰😘😘😘ماليك ته نها بؤ قسه ى خؤش🥳🥳🥳🥳

Charts

Some Club Members

More Clubs