കവിതകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ on Clubhouse

കവിതകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ Clubhouse
800 Members
👋 Clubhouse ✨ Meet People Topics
Updated: Jan 30, 2023

Description

കവിതകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പാടുവാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും ഈ ക്ലബ്ബിലേക്ക് കടന്ന് വരാം😊

കവിതകൾ പലപ്പോഴും കാലത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ആവാറുണ്ട്. നേരിന്റെ, നന്മയുടെ, സ്നേഹത്തിന്റെ എത്രയെത്ര തൂവൽ സ്പർഷങ്ങളാണ് കവിതകൾ സമ്മാനിച്ചത്...

നമുക്കും കൂടിയിരിക്കാം, ഗ്രഹാതുരത്വത്തിന്റെ ആന്തോളനങ്ങളിലേക്ക്🙏🙏🙏

Last 30 Records

Day Members Gain % Gain
December 23, 2022 800 +1 +0.2%
November 29, 2022 799 +1 +0.2%
November 23, 2022 798 +3 +0.4%
November 17, 2022 795 +1 +0.2%
October 03, 2022 794 +1 +0.2%
September 17, 2022 793 -1 -0.2%
September 10, 2022 794 +1 +0.2%
August 25, 2022 793 -1 -0.2%
August 19, 2022 794 +1 +0.2%
August 12, 2022 793 +1 +0.2%
August 06, 2022 792 +2 +0.3%
July 30, 2022 790 +1 +0.2%
July 11, 2022 789 +1 +0.2%
July 04, 2022 788 +1 +0.2%
June 28, 2022 787 +2 +0.3%
June 21, 2022 785 +3 +0.4%
June 01, 2022 782 +2 +0.3%
May 26, 2022 780 +1 +0.2%
May 13, 2022 779 +1 +0.2%
April 22, 2022 778 +1 +0.2%
April 15, 2022 777 -1 -0.2%
April 01, 2022 778 -1 -0.2%
March 09, 2022 779 +14 +1.9%
November 13, 2021 765 +2 +0.3%
November 08, 2021 763 +1 +0.2%
October 28, 2021 762 +24 +3.3%
August 24, 2021 738 +3 +0.5%
August 23, 2021 735 +1 +0.2%
August 22, 2021 734 +2 +0.3%

Charts

Some Club Members

More Clubs