ഒറ്റയാൻ . on Clubhouse

Updated: Dec 2, 2023
ഒറ്റയാൻ . Clubhouse
2.3k Followers
3.2k Following
Jun 26, 2021 Registered
@lovevally Username

Bio

-+-------------------+-------
🎉 എറണാകുളത്തെ ഒറ്റയാൻ,🤩🥣💓🎉🍺🍻🚖
പാടാൻ അറിയാത്ത വെറുമൊരു കേൾവിക്കാരൻ

*ഞാൻ ഒരു Entrepreneur,
# യാത്രയാണ് എൻറെ ഇഷ്ടം
# ലോങ്ങ് ഡ്രൈവ് ആണ് എൻറെ ഇഷ്ടം
# കുക്കിംഗ് ആണ് എൻറെ ഇഷ്ടം
# മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നതാണ് എൻറെ ഇഷ്ടം
# പ്രണയിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം
# പൂക്കളോടും, പുഴകളോടും, മലയോടും, മഞ്ഞിനോടും, മഴയോടും, കാറ്റിനോടും, കടലിനോടും, പ്രണയമാണ് എനിക്ക്,💓 🇮🇳

Proprietor-
AQUA ALKALINE plus
WATER PURIFIER ,
Manufacturing.
[email protected]
My mob whatsapp 8310059306

Invited by: SAM C

Last 10 Records

if the data has not been changed, no new rows will appear.

Day Followers Gain % Gain
December 02, 2023 2,379 +79 +3.5%
January 16, 2023 2,300 +100 +4.6%
January 05, 2023 2,200 +100 +4.8%
August 24, 2022 2,100 +100 +5.0%
July 18, 2022 2,000 +100 +5.3%
April 04, 2022 1,900 +100 +5.6%
December 08, 2021 1,800 +100 +5.9%
October 28, 2021 1,700 +100 +6.3%
September 26, 2021 1,600 +1,096 +217.5%

Charts

Member of

More Clubhouse users